Dags att göra rätt från början

Det är förbjudet med diskriminering, enligt artikel 5 i FN-konventionen rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Den har regeringen åtagit sig att följa redan 2008 vid ratificeringen. Svensk diskrimineringslag har nu skärpts - den innehåller dock alldeles för stora undantag.

Vi måste börja göra rätt från början. Sverige har ratificerat FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning där samhällets utformning – i fråga om tillgänglighet och anpassningar– löper som en röd tråd.

Vinsterna med ett samhälle som är tillgängligt och användbart för alla medborgare är många. Om delaktigheten ökar minskar utanförskapet. Om det blir lättare att ta sig till – och in – på en arbetsplats får staten ökade skatteintäkter. Genom att göra rätt från början sparas tid. Att vara tidseffektiv i nästan alla lägen när det gäller anpassningar och hjälpmedel i skolan, arbetsliv, rehabilitering osv så främjar man god hälsa och ett gott liv.

Det är allvarligt när människor utestängs från att utöva sina medborgerliga rättigheter och skyldigheter.
Från att åka kollektivt, rösta i sin vallokal, ta del av samhällets information och kommunikation, att gå i den skola de har valt. Otillgängligheten kompenseras med dyra efterhandskonstruktioner och särlösningar, istället för att tillgänglighet och användbarhet är en naturlig del i samhällsplaneringen.

Sverige har haft lagar med krav på tillgänglig samhällsplanering sedan 1960-talet.
De efterlevs inte. Fortfarande byggs nya hus som inte uppfyller kraven, och fortfarande köps tåg, bussar och spårvagnar in som inte kan användas av alla resenärer. Otillgänglighet byggs in kontinuerligt och permanent.

Skolundervisning och skolmiljö är otillgängligt. Många människor saknar tillräcklig tillgång till samhällsinformation och möjlighet att kommunicera. Det inskränker deras valmöjligheter när det till exempel handlar om arbete och utbildning.

Alla människor har olika förutsättningar och därför är tillgänglighet ett brett begrepp. Men otillgänglighet är lika diskriminerande för alla.

Läs analysen Jodå. Tillgänglighet lönar sig. Vi har räknat på det.