Lika Unika deltog i Torsdagsaktionen för tillgänglighet

1000 dagarVarje torsdag sedan december 2011 till april 2014 har funktionshindersrörelsen manifesterat utanför Rosenbad kl 8.00-9.00. Den 19 november 2010 gick remisstiden ut för förslaget i promemorian Bortom fagert tal (Ds 2010:20), att bristande tillgänglighet ska klassas som en form av diskriminering.  Den 24 juni antogs bristande tillgänglighet som en ny form i diskrimineringslagen.

Tillgänglighet är en fråga om demokrati och en naturlig följd av konstaterandet att alla människor är lika mycket värda. En god tillgänglighet är en grundförutsättning för att alla ska kunna delta och bidra i samhället! Genom att få med bristande tillgänglighet som en form av diskriminering i diskrimineringslagstiftningen i Sverige hoppas vi att man gör rätt från början.

Riksdagen beslutade den 14 juni 2012 att skyndsamt ge regeringen i uppdrag att komma med ett lagförslag. I januari 2014 lämnade regeringen ett besked om att den skulle  komma med en proposition den 18 mars 2014. Ingen dialog hölls med representanter från funktionshindersrörelsen i förarbetet till propositionen. 

En lagrådsremiss  kom den 2014-03-03.

När riksdagen fick propositionen av regeringen i april så förvandlades Torsdagsaktionen” till ”Tisdagsaktionen”. Vi flyttade då bort från Rosenbad för att följa propositionens väg  till riksdagen.

Här Lika Unikas synpunkter gällande den nya propositionen.

Den 23 juni hölls debatt i riksdagen och den 24 juni togs beslutet av riksdagen.

DHR har varit huvudorganisatör för Torsdagsaktionen, läs mer.

En tilbakablick

Den 3 mars 2014 tillkännagav statsråd Erik Ullenhag genom ett debattartikel Så ska alla kunna få en chans att delta en lagrådsremiss om bristande tillgänglighet att det ska bli en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen. Propositionen 2013/14:198 har delgivits den 20 mars 2014. Riksdagen debatterar den 23 juni 2014.

Torsdagsaktionen ges en stor del av äran till att lagstiftningen nu kommer. Efter att organisationerna i Tisdagsaktionen (bland annat Lika Unika) har granskat den lagrådsremiss som regeringen lade fram skriver vi på Svenska Dagbladet om frågan med rubriken "Undantagen gör Ullenhags förslag tandlöst". En av de kritiska punkterna handlar om att förstärkningen av diskrimineringslagen inte kommer att omfatta företag med färre än 10 anställda när det gäller områden varor och tjänster samt hälso- och sjukvård. Torsdagsaktionen blev Tisdagsaktionen när riksdagen tog över bollen från regeringen i mitten av april 2014.


Kort om tidigare dagar i Torsdagsaktionen:

Den 30 maj 2013 höll vi en Torsdagsaktionen XL dit 300 personer anslöt. 

Länk till Nyhetstecken på SVT

Länk till TV4-inslag 

Länk till inslag i P3

Länk till reportage från NHR