Full tillgänglighet och delaktighet

Fysisk tillgänglighet och delaktighet, inte bara i klassrummet, utan även i andra lokaler och utomhus. Förbättringar måste också handla om att förbättra skolans auditiva miljö.

• Pedagogisk tillgänglighet, bl.a. att få kommunicera och ta till sig undervisningen på det språk och det sätt som fungerar bäst för eleven. Det handlar exempelvis om teckenspråkig undervisning, undervisning i och på punktskrift och om alternativ kommunikation.

• Social tillgänglighet, tillgång till socialt samspel med skolkamrater, lärare och övrig skolpersonal.


Lika Unika föreslår att:

1. Skolan görs tillgänglig för alla elever och ska omfatta fysisk miljö såväl som undervisningsmaterial, pedagogiska hjälpmedel och utbildningsplattformar. Alla i skolan vinner på god tillgänglighet och arbetsmiljö.

2. Skolan ska säkra en god tillgång till anpassade läromedel för varje elev efter behov och från början av terminen. Det är skolans ansvar att hjälpmedel finns på plats, fungerar och underhålls.

3. Elever med funktionsnedsättning ska ges likvärdig förutsättningar som andra elever vid ett nationellt prov.

4. Rätten att välja skola ska gälla alla, också i praktiken. Det ställer krav på att skattefinansierad undervisning ska vara tillgänglig oavsett huvudman och på ordnade resor för eleven som möjliggör det fria skolvalet.

5. Elever ska ha rätt att välja en utbildning i en särskilt anpassad skola för att kunna tillgodogöra sig utbildningen.

6. Skolans tillgänglighet, såväl till lokaler som kommunikation, information och undervisningsplattformar, måste garantera möjligheten till ett aktivt föräldraskap också för den förälder som har en funktionsnedsättning.

7. Full tillgänglighet i den svenska skolan uppnås bara om skolan ger förutsättning för alla elever att delta. Det är därför särskilt angeläget att uppmärksamma och möta behoven hos döva och hörselskadade elever, elever med synnedsättning och elever med nedsatt rörelseförmåga.