Elevfokus - Alla barn är olika

• Skolan ska ha fokus på personliga behov – alla barn är olika. Det krävs också kartläggning, dokumentation och uppföljning av behov och insatser och att skolan uppmärksammar och åtgärdar skillnader som idag finns i hur pojkar respektive flickor får stöd i skolan.

• Det behövs hos rektorer, lärare och annan skolpersonal en ökad medvetenhet om funktionshinder, lösningar för tillgänglighet, metoder för särskilt stöd, barnkonventionen och FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Det kan inte stanna vid medvetenhet utan måste leda till aktiva insatser som förbättrar skolan.

Lika Unika föreslår att:

14. Undervisningen ska utformas utifrån en dokumenterad åtgärdsplan som bygger på varje elevs unika behov för sin kunskapsutveckling där eleven är delaktig i utformningen av sin undervisning och av det egna stödet och anpassningar.

15. Att skolverksamheterna anställer lärare, skolledningar och annan personal med olika funktionsnedsättningar.

16. Skolan ska präglas av god social miljö där aktivt arbete också görs för att motverka mobbning. I det är en förstärkt elevhälsa med blandade kompetenser som både kan arbeta förebyggande och för att fånga upp enskilda elevers särskilda problem viktig.

17. Skolan ska arbeta hälsofrämjande. Vid exempelvis idrottsundervisning och friluftsdagar ska den garantera alla elevers deltagande på jämlika villkor.

18. Skolan ska ha en utvecklad studie- och yrkesvägledning med kompe-tens om förutsättningarna för elever med funktionsnedsättning. Skolan har här en särskilt angelägen roll för att utveckla samverkan med arbetsmarknadens aktörer.

19. Ett tillräckligt elevfokus uppnås bara om skolan ser till alla elevers förutsättningar att delta. Det är därför särskilt angeläget att uppmärk-samma och möta behoven hos döva och hörselskadade elever, elever med synnedsättning och elever med nedsatt rörelseförmåga.