God och lärande skolmiljö

• En god psykosocial miljö är avgörande för inlärning. Därför måste tillgänglighetsåtgärder omfatta även den psykosociala miljön.

• Skolans förväntningar på elevens skolgång, förmågor och lärande är detsamma på alla elever.


Lika Unika föreslår att:

8 Vi måste göra rätt från början: Det behövs en nationell stödgaranti tidigt för varje elev efter behov under skoltiden som införs och gäller från första skoldagen.

9. Särskild uppmärksamhet riktas på brister i skolan som stöd till elever vid årskursbyten.

10. De idag stora skillnaderna mellan kommunerna är oacceptabla. Det behövs, förutom en skärpning av lagstiftningen för att skolhuvudmännen ska leva upp till internationella konventioner, också utvecklade nationella
standarder för undervisningen.

11. Skolhuvudmännen ska ha en skyldighet att ta tillvara kompetens och stöd från Specialpedagogiska Skolmyndigheten SPSM.

12. Samverkan måste fungera för elevens skull. Habilitering, skola, kommun och SPSM måste ha fungerande länkar mellan sig och ordna med samordnat stöd för den enskilde eleven.

13. En god och lärande skolmiljö kan bara uppnås om skolan ger förutsättning för alla elever att delta. Det är därför särskilt angeläget att uppmärksamma och möta behoven av en god lärmiljö hos döva och hörselskadade elever, elever med synnedsättning och elever med nedsatt rörelseförmåga.