Rapporteringen till FN inför förhöret 2014

År 2011 lämnade Sverige sin första rapport om rättigheter för personer med funktionsnedsättning till FN-kommittén för rättigheter för personer med funktionsnedsättning. I den beskrivs Sveriges arbete med hur man lever upp till FN-konventionen mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning i Sverige. I september 2013 hade FN-kommittén sitt första förberedande möte med den svenska regeringen, inför det formella förhöret daterat till den 31 mars 2014. Regeringen fick 46 frågor att förhålla sig till inför förhöret ("List of Issues"). Den svenska skriftliga regeringsrapporten blev färdig i december 2013.

Den svenska funktionshindersrörelsen, med Lika Unika inkluderade, hade möjlighet till medskick till FN-kommittén både inför List of Issues samt vid en extra remissomgång (fram till februari 2014) om allmänna kommentarer till artikel 9 Tillgänglighet och artikel 12 Likhet inför lagen. Dessa är idag översatta till svenska. Det finns även ytterligare två allmänna kommentarer om artikel 24 Utbildning och om artikel 6 om Kvinnor och flickor med funktionsnedsättning.

Historik

Sverige ratificerade konventionen CRPD år 2008 och den började gälla 2009. Efter 2 år skulle regeringen sedan göra en första rapport till FN, och 2011 lämnades den första rapporten in. Funktionshinderrörelsens lämnade även in en alternativrapport 2011. Flera tillägg har sedan gjorts från parterna, t.ex. så ställde kommittén 46 följdfrågor (List of Issues) till regeringen som lämnade in sina svar i december 2013 inför förhöret våren 2014.

Rutinen är att två år efter att en nation har undertecknat FN-konventionen rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska landet göra sin första rapport till FN om sitt arbete. I omgång nummer två görs rapporteringen efter fyra år.

Svenska funktionshinderrörelsens alternativrapportering 2011

Genom projektet Agenda 50 genomfördes en alternativrapport under 2010 om hur Sverige arbetat för att leva upp till FN-konventionen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Den lämnades in till FN under våren 2011. Flera av Lika Unikas medlemsförbund har deltagit på olika sätt i arbetet. Även FQ lämnade in en egen alternativrapport.