Lika Unika verkar för mänskliga rättigheter i politiken!

Lika Unikas uppdrag är att verka för mänskliga rättigheter för alla flickor, pojkar, kvinnor och män utifrån ett tydligt barn-, jämställdhets- och funktionshinderperspektiv. För att funktionshinderperspektivet ska genomsyra samhället ska det uttalas tydligt i styrning, planering, uppföljning och budget.

Vi utgår från FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i vårt arbete och vårt mål är att svensk politik och funktionshinderspolitik ska utgå av mänskliga rättigheter. Redan 2009 ratificerade Sverige denna FN-konvention (CRPD) och dess tilläggsprotokoll, och arbetet pågår att göra både den och mänskliga rättigheter i stort mer integrerat i svensk politik på olika nivåer.

En definition för funktionshinderperspektiv

Ett funktionshinderperspektiv innebär att man har förståelse för att människor är olika och att alla är individer med unika förutsättningar och resurser. Att alla har varierande funktionsförmåga, att en del av oss har funktionsnedsättningar. Funktionshinder är något som uppstår i miljön i mötet mellan individ och omgivning.

Beslutsfattare har ett ansvar att garantera mänskliga rättigheter och lika villkor samt att bidra till ett hållbart samhälle - genom att aktivt ta hänsyn till att människor är olika. Tillsammans med ett barn- och jämställdhetsperspektiv ska ett funktionshinderperspektiv alltid finnas med i planering, budgetering, beslut och genomförande.

Lika Unikas fokusområden

Funktionshinderspolitiken i Sverige

Strategiperioden för funktionshinderpolitiken 2011-2016 har lidit mot sitt slut och Sverige väntar nu på ett parlamentariskt antaget nytt mål för politiken där allas rätt till full delaktighet tydliggörs. Den 15 maj 2017 meddelade regeringen att en inriktningsproposistion lämnats till riksdagen som kommer hantera ärendet i höst.

Ett tydligt, och värdefullt, besked är att FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning genomsyrar det nya målet, nya principer och prioriterade områden. Lika Unika har uttalat sin första kommentar och ställer sig avvaktande tills möjlighet för ytterligare analys kan göras av mer material.

Agenda 2030 hållbarhetsmålen

En stor rörelse är på gång i Sverige gällande att annama ett arbete med hållbar utveckling och Agenda 2030. Lika Unika har engagerat sig starkt i frågan - framförallt för att bidra till att ett tydligt och uttalat funktionshinderperspektiv måste finnas med från början i arbetet. Nämns det inte, så finns det inte.

Se förmågan

Att i sitt förhållningssätt utgå från att se resurser och se förmågan i människor, istället för fördomsfullt se motsatsen, är många gånger avgörande för att personer med funktionsnedsättning och andra ska kunna få sina rättigheter uppfyllda. Det handlar om värderingar och vilket samhälle vi vill ha. Rapporten Se förmågan är framtagen av Lika Unika tillsammans med Arena Idé. Den innehåller analyser och rekommendationer som bygger på just detta och vikten av att göra rätt från början. Fokus är på arbetsmarknaden men också den utbildning som lägger grunden för arbetslivet. Man kan även läsa om begreppet "nedsatt arbetsförmåga" vilket vi länge hävdat är stigmatiserande.

Arbete och sysselsättning

Fler måste få ett arbete eller vettig daglig sysselsättning att gå till. Med rätt förutsättningar, hjälpmedel och anpassning tidigt i olika lägen så skapas de bästa förutsättningarna för att alla ska kunna vara delaktiga i samhället på sina egna villkor. Då tas också människors resurser tillvara, hälsa främjas liksom ett gott liv.

En tillgänglig och likvärdig skola för alla elever

Vi ska ha en skola med höga ambitioner där målet är största möjliga akademiska och sociala utveckling för alla elever. Varje elev ska få förutsättningar att gå ut skolan med goda kunskaper och en stabil grund för fortsatta studier och inför arbetslivet. I den skolan ges en likvärdig utbildning för alla elever, oavsett skolform och var i landet eller i vilken stadsdel man bor. Det handlar om att göra rätt från början.

Hjälpmedel

Med rätt hjälpmedel och anpassning tidigt i olika lägen så skapas de bästa förutsättningarna för att alla ska kunna vara delaktiga i samhället på sina egna villkor. Då tas också människors resurser tillvara, hälsa främjas liksom ett gott liv.

Tillgänglighet lönar sig

Att ett samhälle är tillgängligt är en grundförutsättning för att alla ska kunna delta och leva på lika villkor. Något som FN-konventionen rättigheter för personer med funktionsnedsättning ger ett starkt stöd till. Genom en tidigare kampanj vill vi visa att tillgänglighet lönar sig för alla.

Bristande tillgänglighet är diskriminering

1 januari 2015 blev äntligen bristande tillgänglighet en ny form i svensk diskrimineringslag. Något som den svenska funktionshindersrörelsen och Lika Unika verkat för i många år. Vi kan dock konstatera att flera allvarliga undantag gjorts, vilket den svenska regeringen 2014 fått skarp kritik för av FN-kommittén för Konventionen mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

På äldre dagar

Perpektivet att göra rätt från början oavsett var i livet man befinner sig är avgörande för många människor liksom för samhället. Även på äldre dagar har man rätt som få sina rättigheter tillgodosedda som medborgare.