Om Lika Unika - vi verkar för ett mer tillgängligt Sverige

Sverige är inte tillgängligt för alla - det vill Lika Unika ändra på. Lika Unika vill att alla ska kunna vara delaktiga i samhället på samma villkor som alla andra. Det ska ske utifrån ens egna förutsättningar och oavsett kön, ålder, om man har en funktionsnedsättning eller inte. Vi vill skapa en ökad respekt för alla människors lika värde.

Lika Unika vill att samhället ska respektera alla människors lika värde. Alla har vi gemensamma medborgerliga och mänskliga rättigheter.

Genom kommunalt självstyre har landsting och kommuner idag ett tolkningsföreträde av delar av svensk lagstiftning, vilket går ut över människors mänskliga rättigheter. Det ser mycket olika ut i landet vilket stöd och hjälp man får. Människor ska ha lika möjligheter att tillgodogöra sig utbildning, att få arbete, möjlighet till habilitering och rehabilitering, att kommunicera, få samhällsinformation och så vidare. Om samhället är tillgängligt, man får rätt till hjälpmedel och anpassning osv, så skulle samhället fungera bättre. Utan detta hamnar en person lätt i ofrivillig isolering och ett utanförskap - med stor ohälsa till följd.

Federationen Lika Unika

Lika Unika är en federation och samarbetsorganisation med fem medlemsförbund. Vi engagerar oss i flera strukturella och strategiskt politiska frågor och utgår från syn-, hörsel och rörelseperspektiv.

Federationen bildades den 16 december 2009 för att gemensamt agera och påverka kring ökad tillgänglighet och delaktighet i samhället för personer som har en funktionsnedsättning. Vi verkar för mänskliga rättigheter med ett funktionshindersperspektiv. Vi utgår framförallt utifrån FN-konventionen som handlar om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, samt Barnkonventionen och Kvinnokonventionen.