Lika Unikas medlemsförbund

Alla Lika Unikas medlemsförbund är ideella intresseorganisationer som är politiskt och religiöst obundna. De är olika riksförbund inom funktionshindersrörelsen som arbetar intressepolitiskt och för medlemsnytta.

www.sdr.org
 

Kort om varje riksförbund

Förbundet Sveriges Dövblinda, FSDB, verkar för att förbättra livssituationen för personer med dövblindhet. FSDB verkar för att bryta den isolering som kan följa av dövblindhet samt främjar kontakter såväl mellan personer med dövblindhet som mellan personer med dövblindhet och andra människor.

Hörselskadades Riksförbund, HRF, verkar för hörselskadades rätt till delaktighet och jämlikhet på alla områden. HRF bedriver intressepolitisk påverkan, stödjer forskningen, anordnar medlemsverksamhet och sprider kunskap om hörselskadade och hörselskador.

Riksförbundet Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU, är en familjeorganisation som erbjuder medlemmarna stöd, gemenskap och information. RBU påverkar i funktionshinderspolitiska frågor främst ur ett barn- och familjeperspektiv.

Sveriges Dövas Riksförbund, SDR, är ett partipolitiskt och religiöst obundet förbund med uppgift att tillvarata dövas sociala, ekonomiska, språkliga och kulturella intressen. Behovet av teckenspråk i livets alla skeden går som en ledstjärna och röd tråd genom verksamheten.

Synskadades Riksförbund, SRF, agerar aktivt för att samhället ska bli mer tillgängligt för synskadade människor. SRF:s huvudtema är ”ta makten över ditt liv”. Det finns fortfarande många hinder i samhället som stänger ute synskadade från sådant de vill, kan och är skyldiga att göra.