Lika Unika påverkar

Lika Unika engagerar sig i strukturella politiska frågor på riksplanet, för att förbättra livssituationen för människor med funktionsnedsättningar. I dagsläget har vi 6 medlemsförbund i Lika Unika. Tillsammans verkar för mänskliga rättigheter för alla flickor, pojkar, kvinnor och män utifrån ett tydligt barn-, jämställdhets- och funktionshinderperspektiv oavsett övrig diskrimineringsgrund.

Lika Unika deltar gärna i debatter, seminarium, diskussioner och dialog m.m. om mänskliga rättigheter, funktionshinder- och rättighetsperspektivet, Agenda 2030 och funktionshinderperspektivet, den övergripande funktionshinderpolitiken, arbetslinjen, demokrati m.m. Vi utgår från mänskliga rättigheter, ett tydligt funktionshindersperspektiv samt exemplifierar utifrån funktionshinder genom syn-, hörsel- och rörelseproblematik.

Påverkan med fokus på mänskliga rättigheter och allmänintresse

Lika Unika arbetar med samhällspolitisk påverkan med fokus på mänskliga rättigheter. Detta för att förbättra villkoren och öka förståelsen för personer med funktionsnedsättning i allmänhet, samt för rättigheten att delta, bidra och finnas med som alla andra. Lika Unika verkar också för att ändra bilden av våra frågor som särintresse till att vara det allmänintresse det är då det berör mer än 1,2 miljoner människor i Sverige. Vi vill göra rätt för oss. Det har vi rätt till!

Lika Unika vill öka respekten för mänskliga rättigheter i svensk politik, att alla ska få delta och bidra i samhället. Vår vision är att alla människor ska ses som de individer och resurser de är. Vår gemensamma erfarenhet är funktionshinder i vardagen. I federationen ser vi på oss själva som individer med unika förutsättningar och resurser.

FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Lika Unika är en federation inom den svenska funktionshinderrörelsen som bildades 2009 för att sätta fokus på det paradigmskifte som skett i Sverige genom ratificeringen av FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 2008. Vilket betyder att funktionshinderspolitiken idag mycket mer måste börja handla om mänskliga rättigheter och rättighetsfrågor snarare än patient- och socialfrågor. Vi verkar för att konventionen mycket starkare ska implementeras i Sverige.

Arbetsmarknadspolitiska frågor

Lika Unika har ett starkt fokus på arbetsmarknadspolitiska frågor - för att det offentliga måste ta ett mycket större ansvar med nyanställningar, verka för attitydförändring, snabba på processen att få arbetstekniska hjälpmedel, bidra till möjligheter för banbrytare i arbetslivet osv.

Förhållningssätt

Lika Unika identifierar sig med att vara en seriös, trovärdig och spetsig organisation som vill tänka nytt och hitta nya metoder och forum för påverkan. Lika Unika vill verka på två fronter. Både med smal riktad påverkan mot makthavare men framförallt med bred attitydförändring. D.v.s. med opinionsbildning i syfte att skapa större förståelse bland allmänheten för personer med funktionsnedsättnings situation och därmed öka det politiska trycket för att nå förändring. Representanter från Lika Unika är med i ett utvalt antal nätverk, samråd, politiska utredningar och forum där vi tillsammans med andra aktörer driver viktiga frågor framåt.