Vad är mänskliga rättigheter?

De rättigheter som inryms i FN:s Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna från 1948 innehåller, enkelt uttryckt:

  • De grundläggande friheterna, såsom rätten att hysa eller uttrycka åsikter, att utöva en religion, att bilda eller gå med i en organisation eller att ordna möten.
  • Rätten till skydd mot övergrepp, till exempel rätten att inte bli godtyckligt arresterad eller utsättas för tortyr.
  • Rättigheter för att tillgodose de grundläggande behoven, till exempel rätten till en tillfredsställande levnadsstandard, till hälsovård och till utbildning.
  • Mänskliga rättigheter är ett sätt att formulera vad som inte får göras mot någon människa och vad som bör göras för varje människa.
  • Mänskliga rättigheter är universella och odelbara, dvs. de ska gälla alla, utan åtskillnad.
  • Mänskliga rättigheter som de formuleras i FN:s konventioner, reglerar förhållandet mellan staten och individen. Det är individen som innehar rättigheterna och staten som har skyldigheten att garantera att individens rättigheter tillgodoses.
  • Mänskliga rättigheter är att främja, skydda och säkerställa det fulla och lika åtnjutandet av alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla människor och att främja respekten för deras inneboende värde.