Sköter Sverige sin politik för personer med funktionsnedsättning? Lever de upp till mänskliga rättigheterna?

Den 2-13 september 2013 höll FN-kommittén för rättigheter för personer med funktionsnedsättning ett sammanträde i Genève. I april 2014 kommer Sveriges officiella förhör att äga rum.

Inför granskningen av den svenska regeringens rapport till FN om rättigheter för personer med funktionsnedsättning deltog en delegation från Lika Unika i Genève under 2 dagar. Lika Unika var med och arrangerade ett seminarium "Sweden- A country that could do much more for human rights/disability rights, tillsammans med Handikappförbunden för FN-kommitténs ledamöter den 9 september där vi redovisade områden som vi ser som viktiga i FNs granskning.

- ”FN-kommittén bör lägga extra fokus på frågan om bristande tillgänglighet som idag inte en form av diskriminering i den svenska diskrimineringslagstiftningen”.
Lika Unika rekommenderade kommittén att pressa regeringen om varför det inte är genomfört.

- ”Sverige följer inte den befintliga lagstiftning som finns som reglerar tillgänglighet. Det finns annan lagstiftning som ska säkerställa tillgängliga lösningar i boende, utbildning, arbete och transport. Lagstiftningen följs emellertid dåligt och underlåtenheten får i regel inga konsekvenser, bland annat på grund av bristen på sanktioner.
Hur ska regeringen säkra implementeringen av gällande lagstiftning?

- ”Den höga arbetslösheten hos personer med funktionsnedsättning är allvarlig och det finns stora brister i stödet till elever som har särskilda behov”.

Bakgrund

Lika Unikas delegation i september 2013

I delegationen från Lika Unika deltog tidigare ordförande Jan-Peter Strömgren (förbundsordförande i Hörselskades Riksförbund, HRF, även tidigare ordförande i International Disability Alliance) tillsammans med Charlotta Göller, internationell ombudsman på HRF och Peter Andersson, opinionsbildare för Lika Unika.

Lika Unikas delegation 2014

Ett referat från förhöret i Genève 31 mars- 1 april 2014:
Öppningsfrågan från kommittén till Sverige handlade om diskrimineringslagen och nya förslaget om att undanta företag med färre än 10 anställda, vilken regeringen försökte förklara med ekonomiska skäl.

Den 11:e FN-konferensen om CRPD hölls nu i april i Genève. Från Lika Unika deltog Jan-Peter Strömgren HRF, Jenny Nilsson SDR, Lotta Sondell och Peter Andersson från Lika Unikas kansli.

Handikappförbunden deltog med Ingrid Burman, Lars Berge Kleber och Mia Ahlgren. Tillsammans gjorde vi ett gemensamt framförande till kommittén samt arrangerade ett morgonseminarium där FN-kommittén ställde en mängd blandade frågor om situationen i Sverige ang. funktionshinderpolitiken och mänskliga rättigheter. Vi försökte lyfta den svenska problematiken med diskrimineringslagen, om arbetsmarknadsfrågor och utbildning, om hjälpmedel, kommunikation, paradigmskiftet från ”patient till medborgare”, assistans och en oberoende MR-institution. Vilket sedan mestadels syntes i kommitténs frågor till regeringen under själva förhöret."

Lika Unika och Handikappförbunden ordnar seminarium för FN-kommittén Lika Unika och Handikappförbunden ordnar seminarium för FN-kommittén

Konferensen "UN Human Rights Committee 11 Session (30 mars 2014 – 11 april 2014)"