Lika Unikas kommunikationsplattform

Lika Unika har tagit fram en kommunikationsplattform som ett verktyg och ram för det egna påverkansarbetet. Här förtydligas vårt uppdrag och syfte, samt våra målgrupper. Här lyfts de kommunikationskanaler som prioriteras i påverkansarbetet. Lika Unikas 3 värdeord, att vi i alla lägen ska uppfattas som seriösa, trovärdiga och spetsiga.

Lika Unika utvecklar allt mer sin roll i sociala medier och arbetar för att bygga en stark närvaro på nätet. I vår Digitala strategi formuleras ramverket för det arbetet.

Uppdrag och syfte

Lika Unika är en påverkansyorganisation. Vår vision är att personer med funktionsnedsättning ska bli delaktiga i samhället på lika villkor som alla andra. Lika Unikas värdegrund utgår från FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och senare antagna konventioner om mänskliga rättigheter.

Särskild betydelse för Lika Unika är konventionerna för personer med funktionsnedsättning, barn och kvinnor. Konventionen rättigheter för personer med funktionsnedsättning ratificerades av Sveriges riksdag i november 2008. Därmed förpliktigar sig vårt land att undanröja de hinder som gör att personer med funktionsnedsättning inte får sina rättigheter tillgodosedda. Lika Unika ska verka för att regeringens och riksdagens arbete med konventionen och mänskliga rättighetsperspektivet blir mer högprioriterat. Vi ska också sätta fokus på att det handlar om individer och medborgare med olika funktionsnedsättningar, med mänskliga och medborgerliga rättigheter.

Våra medlemsförbund samlar personer med traditionella funktionsnedsättningar vilka berörs av olika funktionshinder i samhället. Lika Unika inte har ett patient- och medicinperspektiv. I praktiken finns allvarliga brister i tillämpningen av Konventionen. Lika Unika har bildats för att ändra på detta. Principiellt handlar det om jämlikhet och icke-diskriminering; att varje individ ska få möjlighet att delta, växa och utvecklas i enlighet med sin fulla potential. Genom god tillgänglighet och olika grundförutsättningar såsom t.ex. hjälpmedel så främjar det icke-diskriminering.