Strategin 2011-2016 för funktionshinderpolitiken

Den nuvarande Strategin för funktionshinderspolitiken i Sverige gäller åren 2011-2016. Varje år rapporterar Myndigheten för delaktighet om "Hur är läget" både på statlig och kommunal nivå. Ett arbete pågår nu med att titta framåt, på politiken från år 2017.

Här samlar vi underlag och texter om svensk funktionshinderpolitik. 2011-2016 gäller en strategi som lägger fast mål och politisk inriktning inom ett antal prioriterade områden. Varje år har politiken följts upp, arbetet hos de 22 strategiska myndigheter har sammanställs och analyseras av Myndigheten för delaktighet under rubriken "Hur är läget". I år har perioden 2011-2016 följts upp och analyserats. Liknande arbete har gjorts med uppföljning i kommunerna.

Nu ska politiken förnyas och nya styrdokument ska läggas fast av beslutsfattarna inför de kommande åren. Här redovisar framöver de synpunkter som Lika Unika har på det området.

Genom att Sverige ratificerade FN-konventionen rättigheter för personer med funktionsnedsättning så har staten, kommunen och landsting ett åtagande att respektera dessa rättigheter. Mycket återstår att göra för att alla ska kunna vara delaktiga och bidra i samhället.