Bristande tillgänglighet är diskriminering som inte kan accepteras!

Den 24 juni 2014 beslutade Sveriges riksdag att inkludera bristande tillgänglighet som en ny form i den svenska diskrimineringslagen. Något som vi har väntat på länge. Det var också ett resultat av ett offensivt och målmedvetet påverkansarbete och aktioner från funktionshinderrörelsen. Den nya lagen är gällande från den 1 januari 2015. I maj 2017 har regeringen lagt förslag i en lagrådsremiss att de olyckliga brister som funnits i lagen med undantag för företag med färre än 10 anställda ska tas bort. Lagändringen föreslås gälla från 1 maj 2018.
Regeringen beslutade den 24 augusti 2017 efter Lagrådets yttrande om propositionen om ett förstärkt förbud mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet. Läs mer på regeringens hemsida.
 

Utvidgat skydd mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet

2017-06-16
Lika Unikas kommentar om regeringens lagrådsremiss:

- Vi har väntat länge på att undantagen tas bort och att regeringen nu aviserar en proposition är mycket välkommet.Det säger Lika Unikas ordförande Maria Johansson efter Ekots nyhet på fredagsmorgonen. Enligt Ekot lägger Regeringen nu fram en lagrådsremiss om skärpningar av diskrimineringslagens regler om bristande tillgänglighet som en form av diskriminering.

- Det här innebär att verksamheter som idag utestänger människor med funktionsnedsättning inte har kvar både hängslen och livrem som skydd för en otillgänglig verksamhet. Med förändringarna kan en stor andel av dessa verksamheter prövas juridiskt för den diskriminering som de ansvarar för, säger Maria Johansson.

Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering pressades fram av funktionshinderrörelsens Torsdagsaktion där Lika Unika och medlemsförbunden var mycket aktiva. Den dåvarande regeringen genom Erik Ullenhag (L) lade fram propositionen. Den välkomnades men möttes av kritik för de många undantagen där företag med färre än 10 anställda undantogs. Kritiken kom inte enbart från funktionshinderrörelsen utan också från FNs kommitté som granskar hur Sverige lever upp till FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Den 24 maj offentliggjorde Skaraborgs tingsrätt en dom där Vara kommun dömdes för bristande tillgänglighet enligt diskrimineringslagen. Fallet drevs av Diskrimineringsombudsmannen och blev den första domen som prövats enligt lagen.

- Regeringens förslag om borttagna undantag är en viktig förstärkning av diskrimineringslagen. Sköter man sig inte och följer man inte regler om tillgänglighet som många gånger finns redan idag så kan man dömas i domstol för bristande tillgänglighet. Med det nya förslaget kan fler verksamheter tvingas ta ett juridiskt ansvar för bristande otillgänglighet och uteblivna åtgärder, avslutar Maria Johansson.
Länk till lagrådsremissen Utvidgat skydd mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet på regeringens hemsida.
 

När skärps och breddas diskrimineringslagen?

Lika Unika och de sex medlemsförbunden inom federationen deltog aktivt när den så kallade Torsdagsaktionen under tre år fanns på plats utanför regeringens sammanträden vid Rosenbad. Budskapet i såväl sommarvärme som i höstrusk och snöyra var under aktionen att bristande tillgänglighet ska klassas som diskriminering.

År 2014 lade dåvarande alliansregeringen och Erik Ullenhag fram förslaget och Sverige följde äntligen efter många andra jämförbara länder I lagen infördes samtidigt bland annat undantaget för företag med färre än 10 anställda, något som också kritiserades av FN-kommittén som i maj 2014 rekommenderade Sverige att inte lägga fram en så ihålig diskrimineringslag.

Den nya regeringen med statsminister Stefan Löfven utlovade i regeringsförklaringen 2014 att se över och bredda diskrimineringslagen. Hinder för människors delaktighet i samhället ska rivas, utlovade statsministern. Det är en fråga om jämlikhet och rättvisa skrev regeringen i regeringsförklaringen.

FN med stark kritik om bristerna i diskrimineringslagen

FN-kommittén för rättigheter för personer med funktionsnedsättning har även i sina rekommendationer till Sverige efter den första granskningen med rapport våren 2014 av hur Sverige implementerar CRPD starkt kritiserat den svenska regeringen om undantagen i det nya lagen. Diskriminering är diskriminering (artikel 5 CRPD) och då kan inga undantag tas in i en lagstiftning.