Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna inleds så. Det är en viktig uppgift att stärka de mänskliga rättigheterna, och respekten för dem. Arbetet för att främja de mänskliga rättigheterna sker både nationellt och i utrikespolitiken. Frågor om mänskliga rättigheter genomsyrar de flesta politikområden.

Mer ur den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948:
  • Alla människor äro födda fria och lika i värde och rättigheter. De äro utrustade med förnuft och samvete och böra handla gentemot varandra i en anda av broderskap.
  • Envar är berättigad till alla de fri- och rättigheter, som uttalas i denna förklaring, utan åtskillnad av något slag, såsom ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt.
  • Man skiljer på omedelbara rättigheter och progressiva rättigheter. De omedelbara rättigheterna måste uppfyllas omedelbart och finnas på plats i lagen innan ratificeringen av konventionen.
  • De omedelbara rättigheterna återfinns främst i konventionen om de politiska och medborgerliga rättigheterna.
  • De progressiva rättigheterna återfinns som rättigheter i konventionen om de sociala, ekonomiska och kulturella rättigheterna.
  • En MR-konvention är ett avtal mellan en individ och staten.
  • FN ska övervaka att landet i fråga efterlever rättigheterna. Det gör man genom särskilda övervakningskommitteér som är knutna till varje konvention.
  • Det är inget som förbjuder att staterna har högre standard i en fråga, men man får inte gå under vad som krävs enligt konventionerna.