Lika Unikas värdegrund

Lika Unikas värdegrund utgår från FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och senare antagna konventioner om mänskliga rättigheter. Särskild betydelse för Lika Unika är konventionerna för personer med funktionsnedsättning, barn och kvinnor.

Vår gemensamma erfarenhet är funktionshinder i vardagen. I federationen ser vi på oss själva som individer med unika förutsättningar och resurser.

Utifrån denna grund ställer Lika Unika krav och agerar för att:

  • Våra rättigheter garanteras i lagstiftning och att samhällets/allmänhetens attityder till personer med funktionsnedsättning förändras.
  • Samhället ska byggas på människors lika värde vilket också innebär att alla former av utanförskap och isolering ska förhindras.
  • Våra rättigheter och skyldigheter ska finnas säkrade i lagstiftningen och uppmärksammas vid offentliga utredningar och liknande.
Ungdomar i Almedalen

Lika Unika grundar sina krav på fakta och verkar genom att initiera dialog och debatt med politiker, myndigheter, organisationer, media och allmänheten.
Reviderad vid årsmötet 27 maj 2014.