Se förmågan - Rapport med goda förslag om jobben

Sammanfattning

Tre av rapportens rekommendationer

* Bilda forum för dialog mellan arbetsmarknadens parter och funktionshinderrörelsen.
Det behövs en samling för jobben. Det behövs ett nybildat forum på hög nivå på plats. Årliga överläggningar, arenor för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte samt utvecklade former för att uppmärksamma och belöna positiva exempel föreslås i rapporten.

* Ta bort begreppet "nedsatt arbetsförmåga".
Sverige behöver skifta fokus: Att avskaffa begreppet "nedsatt arbetsförmåga" handlar om att i stället uppmärksamma positiva faktorer och att lyfta fram den enskildes förmågor, erfarenheter och kompetens.

* Förbättra matchningen och sätt meriter i fokus.
Dagens många stopp, hinder och spärrar för den som söker jobb och har en funktionsnedsättning måste ersättas av en bättre matchning. Meriter måste gälla vid rekrytering.

Att avskaffa begreppet ”nedsatt arbetsförmåga” handlar om att betona andra värderingar och att lyfta fram den enskildes förmågor, erfarenheter och kompetens. Det handlar också om att ta bort ett uttryck som inte är rimligt att använda utan att relatera till de arbetsuppgifter som ska utföras. Det är ett begrepp som bidrar till fördomar.

Samtidigt vill vi peka på de stopp, hinder och spärrar som idag finns på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning. Rapporten tar förslag till åtgärder om hur vi får bort de stopp, hinder och spärrar som enskilda möter. Elever med funktionsnedsättning får ofta en alltför svag utbildning som inte sällan beror på bristfälligt eller alltför sent stöd i skolan. Förutfattade meningar och rädsla hos arbetsgivare skapar hinder.

Förklaringen kan vara bristande kunskap om hur man praktiskt gör när man anställer en person med funktionsnedsättning som är i behov av en anpassad arbetsplats men också att kompetens och erfarenhet inte tillmäts tillräcklig betydelse vid anställning

Att göra rätt från början är klokt, smart och samhällsekonomiskt lönsamt. Rapporten har en beräkning som illustrerar detta: En person med funktionsnedsättning som hela livet tvingas stå utanför arbetsmarknaden är en samhällsekonomisk kostnad på minst 10 miljoner kronor.
Rapporten pekar på att diskrimineringen av personer med funktionsnedsättning verkar ha ökat i arbetslivet och här behövs insatser. En tredjedel, 32 procent, av dem som bedömer sig ha nedsatt arbetsförmåga svarade ja år 2014 på åtminstone en diskrimineringsfråga jämfört med en femtedel, 21 procent, 2006.

 
Fakta/Bakgrund
Lika Unika, federationen mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning, har gett tankesmedjan Arena Idé i uppdrag att ta fram denna rapport som beskriver nuläge och utveckling på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning, utbildningsbakgrund, arbetsförmedlingens roll, vad arbetsmarknadens parter (inte) gör och vad man kan göra för att leva upp till målet med funktionshinderpolitiken.

Rapporten svarar även på frågan vad politiken kostar och om vi kan lita på att det lönar sig att låta det kosta.

Rapportförfattaren:
Jan-Erik Nyberg är förtroendevald revisor i Stockholms Läns Landsting och Sollentuna Kommun. Han har en bakgrund som TCO-ekonom och chef för TCO:s samhällspolitiska enhet. Jan-Erik har också varit ordförande i Vård-och omsorgsnämnden och Överförmyndare i Sollentuna.