Offentliga arbetsgivare måste bli föredömen

I vårt program för jobben pekar Lika Unika på hur viktigt det är att offentliga arbetsgivare går före i att anställa personer med funktionsnedsättning. Det måste i huvudsak handla om att man på samma sätt som andra söker och får ett arbete på kompetens och erfarenhet. Det måste i huvudsak handla om "vanliga" jobb i den ordinarie verksamheten.

Det krävs dock en hel del åtgärder som stimulerar arbetsgivare att anställa och som visar vägen för andra. Där måste arbetsgivare i stat, kommun och landsting bli verkliga föredömen. De har samtidigt ett särskilt ansvar eftersom Sverige har ratificerat FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. FN-konventionens artikel 27g slår fast ett särskilt ansvar för offentliga arbetsgivare att anställa personer med funktionsnedsättning.
 
Regeringens förslag till praktikplatser i myndigheter
I februari 2016 beslutade regeringen ge myndigheterna i uppdrag att ordna praktikplatser på myndigheter.

Läs mer om beslutet på regeringens hemsida.
Lika Unikas ordförande Maria Johansson kommenterar regeringens beslut här.

Myndighetsenkät 2015
Myndigheten för delaktighet gör årligen en enkät till statliga myndigheter om deras arbete med att leva upp till funktionshinderpolitiken. Hösten 2015 gjorde myndigheten en specialrapport för Lika Unika. I den beskrevs hur några myndigheter som borde ha mycket hög ambition i att anställa utifrån mångfald hade fullgjort sitt uppdrag.

Läs rapporten här.
Läs sammanställning om myndigheters kommentarer till myndighetsenkäten.
Läs debattartikel från Lika Unikas ordförande och medlemsförbundens ordförande