Lika Unikas arbete i regeringens Funktionshindersdelegation

Lika Unika ingår från år 2011 med företrädare i regeringens Funktionshindersdelegation. Här är kortare rapporter om initiativ och frågor som Lika Unika väcker i delegationen, från hösten 2017.

Sammanträde 2019-02-12
Delegationen träffas för första gången efter valet i september 2018 med efterföljande utdragna regeringsbildning. Det var från början tänkt att mötet skulle genomföras i januari men sköts upp på grund av processen att få fram en regering. Sedan sist har Lika Unika bytt en av två ledamöter i delegationen och nu är vår ordförande Mia Modig ledamot tillsammans med Amanda Lindberg. På dagordningen bland annat föredragning av Kommittén för ökad ekonomisk jämlikhet ("Jämlikhetskommissionen"), aktuella frågor som föredras av Lena Hallengren, frågan om översyn av LSS, om tillgänglighetsdirektivet och om Sveriges rapportering till FNs kommitté om hur FN-konventionen förverkligas i Sverige.

Lika Unika har också lämnat in tre skriftliga frågor i förväg som vi förväntar oss svar på vid delegationens möte: Om hur det går med hjälpmedelsutredningens förslag, om myndigheters medverkan i standardiseringsarbete och om tolkfrågan:  

Frågor, hjälpmedel:
* Hur ser beredningsläget ut vad gäller förslagen från Hjälpmedelsutredningen? När avser regeringen ta initiativ så att angelägna reformer som finns i hjälpmedelsutredningens förslag kan förverkligas?

* Avser regeringen lägga förslag om åtgärder mot de allvarliga systemfel inom systemet med fritt val av hjälpmedel som Hjälpmedelsutredning belyser?

* Kommer regeringen att ge uppdrag till Myndigheten för delaktighet utifrån Hjälpmedelsutredningens angelägna förslag om fritidshjälpmedel?

Fråga, standarisering:
Vilka initiativ avser regeringen ta för att myndigheter ska bidra med sin kompetens genom de kommittéer inom SIS som finns och därmed leva upp till ambitionerna i regeringens strategi för standardiseringsarbetet?

Fråga, tolktjänst:
Är regeringen beredd att på allvar se över tolkfrågan med målet att få till en sammanhållen tolktjänst under statligt huvudmannaskap, med en enda ingång för tolkanvändaren?
Läs hela dokumentet med frågorna här.Sammanträde 2018-05-28
Vid delegationen medverkar förutom ansvarigt statsråd Lena Hallengren också statsråden Ylva Johansson och Annika Strandhäll. Lika Unika har tagit fram följande förberedande underlag till delegationen: 
 
* Underlag om Sveriges agerande efter FNs rekommendationer från 2014 (Lika Unika och Funktionsrätt Sverige)
 
Vid mötet handlar "Organisationernas punkt" om FN-konventionen och FNs rapportering. Lika Unika och Funktionsrätt Sverige har gjort en sammanställning över några händelser med anledning av FNs rekommendationer sedan 2014. Mia Ahlgren, Funktionsrätt Sverige, redogjorde under mötet för funktionshinderrörelsens syn på det kommande arbetet inför rapportering till FN. 
 
* Fråga till statsrådet Ylva Johansson, Arbets- och etableringsminister.
- Vilka slutsatser drar arbetsmarknadsministern av inslaget i P4 Stockholm om svårigheterna för personer med funktionsnedsättning att få arbete, trots brist på arbetskraft och trots att kompetens och utbildning ofta finns?

- Vilka initiativ har regeringen tagit för att politiken ska förändras från den förlegade och negativa syn som i dag finns när det gäller arbetssökande som har en funktionsnedsättning?

- Vilka initiativ har Arbetsmarknadsdepartementet tagit inom ramen för det pågående arbetet med nationell handlingsplan för Agenda 2030 och dess mål nr 8? Vilka specifika åtgärder planeras för att leva upp till delmål 8.5, som citeras ovan?

Läs hela frågan på länken ovan.
 
* Frågor till Lena Hallengren / Annika Strandhäll
Om larmnummer 112.
Agerar regeringen för att det Europeiska tillgänglighetsdirektivet ska leda till ett tillgängligt larmnummer 112 i Sverige?
 
Om förslagen i hjälpmedelsutredningen:
- Hur ser beredningsläget ut vad gäller förslagen från Hjälpmedelsutredningen? Avser regeringen lägga fram en proposition utifrån hjälpmedelsutredningens förslag innan valet?

- Avser regeringen lägga förslag om åtgärder mot de allvarliga systemfel inom systemet med fritt val av hjälpmedel som Hjälpmedelsutredning belyser?

- Kommer regeringen att ge uppdrag till Myndigheten för delaktighet utifrån Hjälpmedelsutredningens angelägna förslag om fritidshjälpmedel?


Sammanträde 2018-03-05
Vid delegationens sammanträde deltar Sveriges Kommuner och Landsting som redogör för sitt positionspapper "Funktionshinder och delaktighet", utredaren av funktionshinderpolitiken Martin Olauzon, Myndigheten för delaktighet och projektet, Från snack till verkstad, (Funktionsrätt) om FNs konvention. Lika Unika har före sammanträdet sänt in frågor till SKL och utredaren Martin Olauzon.

Tre övergripande och tre sakpolitiska frågor till Sveriges Kommuner och Landsting (Lena Micko)

"Hur ser SKL på möjligheterna att med det nya positionspappret som ”motor” få igång en utveckling i landet som leder till att dessa skillnader försvinner?"

"Vad kan SKL göra med utgångspunkt från positionspappret för att Agenda 2030-arbetet runt om i landet får ett tydligt funktionshinderperspektiv och för att personer med funktionsnedsättning ska lyftas fram lika tydligt i det svenska arbetet som i FNs beslut om Agenda 2030?"

"Vilka tankar har SKL om vägar för att arbeta med positionspappret gentemot kommuner och landsting?"
 
Arbete: ": Att offentliga arbetsgivare ska vara förebilder när det handlar om att anställa personer med funktionsnedsättning i sina verksamheter. Vilka tankar och planer finns hos SKL för att äntligen få fart och kraft i det arbetet?"

Utbildning: Hur kan SKL medverka till bättre kunskaper och tillräckliga och rätta insatser i våra skolor för att elever med funktionsnedsättning ska få en likvärdig utbildning som andra elever?

Tillgänglighet: Hur kan SKL agera för en vassare tillsyn av befintlig lagstiftning så att tillgängligheten verkligen förbättras?

Frågor till regeringens utredare Martin Olauzon.

"Hur avser utredningen arbeta med en sådan problembeskrivning för olika samhällsområden? På vilket sätt kommer funktionshinderrörelsen vid sidan av expertis i utredningen att involveras i arbetet?"

"Vilka möjligheter ser du att lägga förslag som leder till att funktionshinder-perspektivet kommer in tidigt och som ett självklart perspektiv i regeringens, myndigheters och statliga bolags arbete? Ser du möjligheter till att sådana styrmekanismer kan utformas så att det också omfattar kommuner, landsting och regioner?"

"Regeringens direktiv anger att utredningen ska lägga förslag om myndigheternas ansvar för genomförandet av funktionshinderpolitiken. Lika Unika menar att även styrningen från det politiska systemet behöver förändras enligt det paradigmskifte vi beskriver ovan. Ser du som utredare möjligheter att i utredningens arbete belysa frågan även om direktiven inte anger detta?"


Sammanträde 2017-11-13

Frågor till statsrådet Ylva Johansson med anledning av hennes medverkan på delegationen om arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning. 

"Är du beredd att ta initiativ till en konkret handlingsplan i syfte att statliga myndigheter, kommuner och landsting samt statliga och andra offentligt ägda bolag ska arbeta strategiskt med rekrytering av personer med funktionsnedsättning i sina verksamheter?" Dessutom frågor om upphandling som verktyg, om åtgärder mot diskriminering samt om initiativ till dialog mellan regering, arbetsmarknadens parter och funktionshinderrörelsen.
Läs hela frågan
 
Fråga till statsrådet Åsa Regnér om regeringen avser agera efter brev från Försäkringskassan om personlig assistans.

"Vilka initiativ kommer regeringen att ta med anledning av Försäkringskassans skrivelse?"
Läs hela frågan
 
Fråga till statsrådet Åsa Regnér om dels statistik utifrån funktionshinderperspektiv samt om Jämställdhetsmyndighetens instruktion.
Läs hela frågan

 
Sammanträde 2017-09-18

Fråga till statsrådet Ardalan Shekarabi om regeringens initiativ för att ta med funktionshinderperspektiv i arbetet med Agenda 2030.

''Kommer regeringen i det fortsatta arbetet att åtgärda denna oacceptabla brist, en brist som dessutom enligt exempelvis Världsbanken, ger ett mycket svagare arbete med hållbarhet och riskerar att målen inte nås?'' 
Läs hela frågan.
 
Frågor till statsrådet Gustav Fridolin om Skolkommissionens betänkande och om funktionshinderperspektiv i skolpolitiken.

''Hur kommer regeringen komplettera den oacceptabla avsaknad av frågor som tillgänglighet och universell utformning som Skolkommissionens betänkande tyvärr är ett exempel på? ''
''Är regeringen beredd att ta initiativ så att ett tydligare funktionshinderperspektiv framöver finns med i alla relevanta sammanhang. Det kan exempelvis handla om utredningar, om budgeten och om propositioner i övrigt.''
Läs hela frågan

Frågor till statsådet Åsa Regnér om arbetet med ny funktionshinderpolitik och om MR-institutionen får tydligt uppdrag när det gäller implementeringen av FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 

''Hur tänker sig regeringen med utredningens arbete? Inflytande från funktionshinderrörelsen? Vilken tidsplan är tänkt för utredningsarbetet?''

''Vilka åtgärder avser regeringen vidta för att en mekanism som främjar, skyddar och övervakar Sveriges förverkligande av CRPD skyndsamt ska inrättas inom den MR-institution som är på gång och vilka initiativ tas för att Konstitutionsutskottets arbete med en blivande MR-institution uppmärksammas på detta?''
Läs hela frågan