En tillgänglig och likvärdig skola för alla elever

Lika Unikas skolplattform
Lika Unikas styrelse fastställde den 23 november 2016 en plattform för grundskolan. Här kan du läsa om plattformens konkreta förslag. 
 
Lika Unikas vision
Vi ska ha en skola med höga ambitioner där målet är största möjliga akademiska och sociala utveckling för alla elever. Varje elev ska få förutsättningar att gå ut skolan med goda kunskaper och en stabil grund för fortsatta studier och inför arbetslivet. I den skolan ges en likvärdig utbildning för alla elever, oavsett skolform och var i landet eller i vilken stadsdel man bor.

Alla elever möter en tillgänglig skola i alla ämnen och en skola som har höga förväntningar på elevens skolgång. Rätten till utbildning ges på lika villkor och på de mest ändamålsenliga språken, formerna och medlen för kommunikation och i miljöer som maximerar kunskaps-relaterad och social utveckling. Där finns ett fullgott stöd tidigt i skolan som planeras för hela skoltiden, utifrån varje elevs behov. I vår vision finns ingen diskriminering i skolan.
 
Läs om Lika Unikas förslag inom tre områden:
* Full tillgänglighet och delaktighet
* God och lärande skolmiljö
* Elevfokus - Alla barn är olika
 
Läs hela skolplattformen, wordformat
Läs hela skolplattformen, PDF-format

Remissvar till skolkommissionen
I april 2017 lämnde skolkommissionen sitt slutbetänkande till regeringen. (Läs betänkandet på regeringens hemsida) Lika Unikas skolplattform är underlag för de två olika remissvar som Lika Unika lämnar till Utbildningsdepartementet.
Del 1, avseende förslag om resurser till undervisning och elevhälsa (lämnat i augusti 2017) Remissvaret i PDF-format.

Del 2, avseende övriga delar av skolkommissionens betänkande (lämnat 31 augusti 2017) Remissvaret i PDF-format.