Tydligt politiskt engagemang behövs från Sveriges sida! Lika Unika kommenterar avslutad FN-konferens i New York

Peter Mia COSP

2019-06-13

Idag avslutades COSP 12, den konferens som i New York samlar de 178 stater i världen som har ratificerat FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, förkortad CRPD. Konferensen som pågår under tre dagar är viktig del av uppföljningen av hur vi globalt, regionalt och lokalt lever upp till FN-konventionens rättigheter.

Här möter staterna genom sina delegationer också många företrädare för civila samhället, inte minst funktionshinderrörelsen. I samtal och diskussioner, vid seminarier och paneldiskussioner är mänskliga rättigheter den självklara utgångspunkten. Hur ser det ut hos oss? Lever vi upp till konventionen? Vad behöver vi göra för att bli bättre? Vad kan vi lära av andra och vad kan vi bidra med? Den här konferensen är utan tvekan en höjdpunkt för alla oss som arbetar för mänskliga rättigheter för den stora andel av jordens befolkning som har en funktionsnedsättning.

Sverige deltar också. Jag hade önskat att mitt eget land precis som i andra sammanhang internationellt går före och visar vägen. Ur den aspekten kunde man önska betydligt mer. Jag ger gärna den svenska regeringen ett erkännande för att man i delegationen till statspartsmötet har gett platser till företrädare för funktionshinderrörelsen, där jag själv har fått förmånen av delta. Vi ska komma ihåg att detta inte en självklarhet i alla världens länder.

Till skillnad från många andra länder som deltar med regeringsledare och ministrar så verkar Sveriges ambitioner tyvärr mycket låga när det gäller det politiska ledarskapet i frågor som omfattas av FN-konventionen. Sverige företräds förvisso av mycket kompetenta regeringstjänstemän och myndighetsföreträdare.

Det är inte där bristen ligger. Det är den politiska lågprioriteringen som signaleras genom utebliven politiska representation i frågor som rör våra rättigheter och här i New York.

Det budskap som Sverige har gett till statspartsmötet är i sak ingenting att kritisera. I anförandet tog den svenska företrädaren upp frågor om hur hälsoklyftorna ser ut. Personer med funktionsnedsättning, inte minst kvinnor, har sämre situation. Det förklaras av sådant som bristande tillgänglighet och därmed uteslutning i samhället, av lägre deltagande på arbetsmarknaden, av sämre hushållsekonomi och den diskriminering som många möter.

Sverige tog också upp viktiga frågor som brister i sjukvården och om hur digitaliseringen riskerar att utestänga människor om inte ett tydligt funktionshinderperspektiv finns med. Självklart var en viktig markering i talet det som berörde jämställdhet och om att stärka kvinnor och flickor. En punkt där jag förväntar mig en bättre politik framöver ''hemma i Sverige'' handlade om att Agenda 2030 nu är ett globalt ramverk för att förbättra situationen för personer med funktionsnedsättning. Sveriges handlingsplan är verkligen inte tillräckligt offensiv idag på det området. Jag förutsätter att regeringen verkligen lever upp till sitt eget uttalande när Sverige inom kort arbetar fram en ny handlingsplan för Agenda 2030.

Sist men verkligen inte minst.

Sveriges tal inleddes med en deklaration om att full delaktighet och aktiv involvering av personer med funktionsnedsättning och deras organisationer inte bara är ett åtagande genom FN-konventionen. Det är också avgörande om ''vi vill göra skillnad'', anförde Sverige.

Jag välkomnar den deklarationen varmt och hoppas att regeringen såväl som företrädare för myndigheter, kommuner och regioner är beredda att göra allvar av detta på hemmaplan. Låt oss sätta oss ned tillsammans och hitta gemensamma strategier för att göra allvar av det viktiga budskapet om delaktighet och aktiv involvering.

Mia Modig
Ordförande i Lika Unika och medlem i Sveriges delegation till COSP12, statspartsmötet i New York 11-13 juni 2019.


Bakgrund
Det svenska talet till FNs statspartskonferens om FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, framfört 2019-06-11.

General Debate COSP12, ''Ensuring inclusion of persons with disabilities in a changing world through the implementation of the CRPD''.

Thank you Chair.
Excellencies, Ladies and Gentlemen, Colleagues,
Sweden fully aligns itself with the statement made by the European Union and its Member States.

Ensuring the full participation and active involvement of persons with disabilities and their representative organisations in the development and implementation of legislation to implement the CRPD is not only an obligation under the CRPD it is also crucial if we want to make a difference.

Sweden ratified the Convention on the Rights of Persons with Disabilities in 2008. Sweden is now in the process of writing the combined second and third periodic report of the States Parties to the CRPD Committee. The process shows progress and achievements in several areas, but also the challenges and obstacles that still remain.

We know, for example, that persons with disabilities, especially women with disabilities, consider their health to be worse than the rest of the population not due to the disability itself but due to other causes, such as discrimination, a lack of accessibility, a lack of participation in and influence on society and, often, a poorer financial situation. We also have indications
that health care is not equal for all and not fully accessible. These are things that we need to continue working on in order to meet our national health care goals and the commitments made under the CRPD and the 2030 Agenda.

Another example is digitalisation. For persons with disabilities, digitalisation has resulted in broad and independent access to services and information. Through digitalisation, several new tools have been introduced that can help people take control of their lives and increase their independence and self-determination. But a more digital world also means exclusion, unless your starting point is universal design when considering different needs and circumstances.

All persons, women and men, girls and boys, regardless of social background, functional ability and age, should be offered the opportunity to access public digital information and services and to participate in society on an equal footing.

We have several tools that can be used, such as the principle of universal design, meaning that all sectors of society should consider, from the outset, how to provide access and inclusion for as many people as possible. Existing obstacles that prohibit full participation should be removed as well.

We also have a global framework for improving the situation for persons with disabilities - the 2030 Agenda.

The Swedish Government welcomes the clear references in the 2030 Agenda to gender equality and the empowerment of women and girls, and is fully committed to the implementation of the 2030 Agenda, both internationally and nationally

We look forward to an interesting and inspiring conference.
Thank you.