Frågor och svar om avvecklingen av Lika Unika

2019-06-03

Som framgår av vår nyhet (länk nedan) kommer Lika Unika att slutspurta med verksamheten under andra halvåret 2019 för att därefter avvecklas vid årsskiftet. Här har vi samlat några svar på frågor som kan väckas efter nyheten. Kom gärna tillbaka om ett tag: Vi kommer att uppdatera med mer information.

Bakgrund om Lika Unika

Lika Unika, Federationen mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning, bildades år 2009, samma år som FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning började gälla i Sverige.

Frågor och svar

1. Vilket slags samarbete har Lika Unika varit?

Federationen Lika Unika bildades 2009, samma år som FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning började gälla i Sverige. Fem medlemsförbund från starten utvidgades till sex när Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) anslöt sig 2013. Lika Unika har haft medlemsförbundens uppdrag att arbeta med övergripande rättighetsfrågor med utgångspunkt från FN-konventionen.

Samarbetsformerna i Lika Unika har bland annat varit en styrelse som har bestått av medlemsförbundens förbundsordföranden. På kanslinivå har samarbete skett i ett nätverk av funktionärer hos medlemsförbunden som arbetar med intressepolitiska frågor.

2. Vad har Lika Unika gjort för att förverkliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning i Sverige?

FN-konventionen och dess förverkligande i Sverige har varit Lika Unikas huvuduppdrag. Genom en aktiv opinionsbildning och ett offensivt påverkansarbete gentemot beslutsfattare har Lika Unika drivit på för att mänskliga rättigheter enligt FN-konventionen ska bli verklighet i Sverige.

Formerna för påverkan har varit många, som deltagande under mänskliga rättighetsdagarna, Almedalsveckan, uppvaktningar av politiker i regering och riksdag, debattartiklar och ett löpande flöde på sociala medier som Facebook och Twitter. I FN-förbundets nätverk för mänskliga rättigheter har Lika Unika deltagit aktivt och där bidragit i civila samhällets skugg- och alternativrapporter till FNs olika konventioner.

Lika Unika har varit noga med att prioritera när det gäller påverkan genom samråd och remissvar. Lika Unika har efter prioritering de senare året ingått i regeringens Funktionshinderdelegation, i samråd hos Myndigheten för delaktighet och i Arbetsförmedlingens samråd. Fokus för remissvar och för det intressepolitiska arbetet i stort har varit områden där Lika Unika har något slags intressepolitiskt dokument, exempelvis när det gäller arbete, skola och hjälpmedel.

3. Varför ska Lika Unika avvecklas?

Organisationer måste alltid ha beredskap för att förändras och utvecklas i takt med sin samtid och vara beredda att anpassas till de uppdrag som är aktuella för organisationen. Det förhållandet gäller även funktionshinderrörelsen.

Beslutet att avveckla Lika Unika, som fattades vid ett extra årsmöte på måndagen, har stöd av samtliga Lika Unikas medlemsförbund som framhåller att beslutet har fattas då det finns behov av att förnya former för samarbete.

Lika Unika föddes samtidigt som FN-konventionen ratificerades av Sverige och mänskliga rättigheter sattes i fokus i stället för ett tidigare patient- och vårdfokus. Där har inte samhället kommit tillräckligt långt. Det behövs och krävs ytterligare opinionsbildning och påverkansinsatser.

4. Vilka kommer att driva rättigheter för personer med funktionsnedsättning efter årsskiftet?

Vi ser det som självklart att den roll i arbetet för ett tydligt rättighetsperspektiv som Lika Unika har fyllt måste tas av andra aktörer inom funktionshinderrörelsen. Det uppdraget är vi övertygade att Lika Unikas tidigare medlemsförbund, andra samarbeten, nya såväl som redan befintliga, inom funktionshinderrörelsen kommer att axla.

5. Vad händer med Lika Unika Akademis utbildning om Agenda 2030 och mänskliga rättigheter?

Styrelsen och medlemsförbunden tycker att Lika Unika Akademi är ett mycket viktigt projekt. Därför är det glädjande att Arvsfonden har beviljat att projektet kommer att övertas av Svenska FN-förbundet. Mer information om detta kommer i särskild ordning.

6. Vad händer under resten av 2019?

Under andra halvåret 2019 har Lika Unika precis samma medlemmar som tidigare, en ekonomi som baseras på medlemsavgifter och statsbidrag med utgångspunkt från detta medlemsantal och en antagen verksamhetsinriktning och verksamhetsplan för 2019. Samtidigt arbetar vi med en rad angelägna områden. Detta kommer att fortsätta under hösten.

Lika Unika kommer också att arbeta med att dokumentera de tio verksamhetsåren och att redovisa utmaningar, framgångar och erfarenheter från den tiden. Vi planerar också för ett event för att både fira vårt 10-årsjubilemum, uppmärksamma vårt arbete och samtidigt säga hej då. Mer information kommer senare.

7. Vilka har varit medlemmar i Lika Unika?

Lika Unika hade från början fem medlemsorganisationer: Neuroförbundet, Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB), Hörselskadades Riksförbund (HRF),
Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) och Synskadades Riksförbund (SRF). År 2013 anslöt sig Sveriges Dövas Riksförbund (SDR).