Oberoende MR-institution som är föredöme när det gäller tillgänglighet!

2019-05-21

Lika Unika skriver remissvar till regeringen om förslaget till en nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige.

Lika Unika avstyrker utredningens förslag att institutionen blir myndighet under regeringen och vill i stället att riksdagen blir huvudman för institutionen.

I remissvaret betonar Lika Unika att MR-institutionen ska inrättas som ny myndighet, inte lösas genom att uppdrag fördelas på befintliga myndigheter.

Man framhåller att FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning har två artiklar, 4,3 och 33.3, som säger att konventionsstaterna aktivt ska involvera personer med funktionsnedsättning och deras organisationer i beslutsprocesser och i övervakningen av konventionen. ''Det är angeläget att det genomsyrar all verksamhet i MR-institutionen'', menar Lika Unika.

MR-institutionen måste vara tillgänglig, såväl fysiskt som när det handlar om kommunikation och information, framhåller Lika Unika och understryker att institutionen verkligen måste agera föredöme i att anställa personal med mångfald som utgångspunkt, där personer med funktionsnedsättning tydligt ingår.