Internationella kvinnodagen 8 mars - en angelägen dag också för kvinnor och flickor med funktionsnedsättning

Mia Modig

2019-03-08

Internationella kvinnodagen 8 mars är en angelägenhet också för kvinnor och flickor med funktionsnedsättning. Det behövs en större uppmärksamhet om vår situation som ofta handlar om utanförskap och om att inte få delta på samma villkor som andra i samhället. Det räcker inte heller att peka på problemen: Politiken måste agera för verkliga samhällsförändringar.

Det säger Mia Modig, ordförande för Lika Unika, och lovar att i alla sammanhang lyfta fram de perspektiv som behövs för att levnadsvillkoren för kvinnor och flickor med funktionsnedsättning ska förbättras.

- Vi måste ta med ett funktionshinderperspektiv, också i jämställdhetsarbetet, säger Mia Modig. Jag tycker man kan hylla det uppdrag som Jämställdhetsmyndigheten har av regeringen att arbeta utifrån hur makt i samhället också avgörs av funktionsnedsättningen. Det måste finnas med i allt arbete för verklig jämställdhet.

Ofta hamnar kvinnor med funktionsnedsättning i en negativ spiral av att inte få arbete, därmed lägre inkomster, något som också leder till sämre hälsa. Nyligen offentliggjorde myndigheten för delaktighet sin uppföljning av funktionshinderpolitiken för 2018 som bekräftar den negativa bilden.

I rapporten framgår bland annat att 29 procent av kvinnor med funktionsnedsättning saknar en mindre kontantmarginal medan samma siffra är 22 procent för män med funktionsnedsättning. Det kan jämföras med 15 procent i genomsnitt av befolkningen. Enbart 53 procent av kvinnor med funktionsnedsättning skattar sin hälsa som god. Det kan jämföras med 87 procent av genomsnittet i befolkningen.

Mia Modig framhåller att Sverige har ratificerat FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Då måste Sverige också ta de här uppgifterna på stort allvar.

- Genom FN-konventionen har man ett åtagande att vidta åtgärder för att säkerställa att ett ?fullt och likaberättigat åtnjutande av alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter? som det heter i konventionens artikel om kvinnor med funktionsnedsättning. Därför behöver Sverige feministiska politiker som tydligare bekämpar de klyftor och orättvisor som idag drabbar kvinnor och flickor med funktionsnedsättning, avslutar Mia Modig.