LSS-utredningen: Oacceptabel nedmontering av den personliga assistansen

2019-01-10

Utredaren föreslå en oacceptabel nedmontering av den personliga assistansen. När det gäller exempelvis synen på vad som ska räknas som grundläggande behov, vid rätten till personlig assistans, borde detta föreslagits återställas till det som beskrevs i den ursprungliga propositionen till LSS.

Också möjligheten att vara förälder, utbilda sig, sköta ett jobb, vara en aktiv medborgare måste räknas in, det är självklara delar av att leva som andra.

Utredaren har inte gjort någonting för att klargöra att gravt synskadade, blinda och personer med dövblindhet tillhör personkretsen i LSS, exempelvis vad gäller insatsen ledsagning. det borde tydliggjorts att endast de delar av personkretsprövningen som är relevanta för just den insats man söker om, ska räknas in vid bedömningen av tilldelning av en insats. Dessutom föreslås ledsagning bakas in i en ny insats, personlig service och boendestöd, vilket osynliggör ledsagarservicens viktiga roll i LSS.

Helhetssynen på individen saknas i utredningen. Hur LSS-insatser och andra insatser bättre kan samverka, exempelvis ledsagning, dövblindtolkning och färdtjänst/riksfärdtjänst, har inte analyserats.

Det innebär att personer med funktionsnedsättning fortfarande riskerar att hamna mellan stolarna och gå miste om det stöd från samhället som de borde ha rätt till.

Lika Unika har i utredningen haft en expertplats som innehafts av Håkan Thomsson.