Det krävs ett funktionshinderperspektiv på alla samhällsområden!

maria lena

2018-04-25

På regeringens hemsida finns en skriftlig rapport från mötet med Funktionshinderdelegationen den 23 april. Rubriken på nyhetsartikeln lyder: ''Inget perspektiv osynligt i funktionshinderspolitiken''.

Jag håller helt med regeringen och Lena Hallengren: Inget perspektiv får vara osynligt.

Att synliggöra personer med funktionsnedsättning kräver dock att man tar med ett funktionshinderperspektiv på alla samhällsområden. Det vill säga också tvärtom, jämfört med vad rubriken anger. Det kan inte och får inte avgränsas till att bara handla om ''funktionshinderpolitik''. Det kan inte och får inte betraktas som ett särintresse. Det är ett allmänintresse.

Alltför ofta ser vi statliga utredningar, politiska beslut och inte minst en fördelning av resurser som blundar för och åsidosätter behov hos en stor befolkningsgrupp. Frånvaron av funktionshinderperspektiv innebär att man avstår från att synliggöra områden där reformer och insatser är nödvändiga och angelägna.

Vi ser det i skolan där elever med funktionsnedsättning inte får samma möjligheter som andra. Vi ser det på arbetsmarknadsområdet där andelen arbetslösa med funktionsnedsättning är högre än genomsnittligt i befolkningen. Vi ser det inte minst i den vardag där personer med funktionsnedsättning ständigt möts av bristande tillgänglighet, både fysisk och när det gäller information och kommunikation, vilket leder till att man utestängs. Vi ser hur ohälsan är högre i våra medlemsgrupper samtidigt som politikens fokus på att göra något åt ohälsan hos personer med funktionsnedsättning är alltför svagt.

Listan på det bortglömda funktionshinderperspektivet kan tyvärr bli betydligt längre än så. Det är hög tid att ändra detta. Det är dags att synliggöra!

FN-konventionen slår fast att personer med funktionsnedsättning är en del av den mänskliga mångfalden. Agenda 2030 handlar om ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Precis som Världsbanken har visat så kommer inte våra höga mål om ett hållbart samhälle att nås om inte mänskliga rättigheter är en självklar utgångspunkt där funktionshinderperspektivet finns med.

Det här är något som jag hoppas få möjlighet att föra dialog med regeringen och Lena Hallengren om vid kommande möten med Funktionshinderdelegationen och i många andra sammanhang.

Maria Johansson
Ordförande för Lika Unika