Lika Unika-brev till partisekreterarna om tillgänglig valrörelse

2018-04-04

Partierna fick på Twitter ett tips om debattinlägget om tillgänglig valrörelse. Inget parti reagerade eller kommenterade. Därför sände Lika Unikas ordförande Maria Johansson ett brev till partisekreterarna om en tillgänglig valrörelse. Här är texten i brevet:

En tillgänglig valrörelse som gör det möjligt för alla att delta, en valdebatt som synliggör personer med funktionsnedsättning och politiska partier som lyfter fram kandidater som själva har en funktionsnedsättning på valbara platser. Det var tre punkter som Lika Unika och våra medlemsförbund framförde i ett debattinlägg på Altingets debattsida den 26 mars.

Vi hoppas att du har haft möjlighet att ta del av budskapet i artikeln. Vi gjorde ett försök på Twitter att tipsa om debattinlägget men tyvärr har inget parti reagerat på detta. Det är vår förhoppning att avsaknaden av svar inte avspeglar ett svagt intresse från partiets sida för frågan om en tillgänglig valrörelse.

Ett skäl till att publiceringsdagen för artikeln var att den 26 mars var sista dagen för partierna att från Kammarkollegiet rekvirera sammanlagt 29,5 miljoner kronor som regeringen har avsatt för insatser riktade till grupper med lågt valdeltagande. Där är personer med funktionsnedsättning inkluderade. För xxxx parti del handlar det om yyyy kronor som kan erhållas för att användas till riktade insatser.

Lika Unika framhåller i artikeln att partierna måste göra en uppryckning och prioritera väljare med funktionsnedsättning. Självklart borde inga särskilda medel krävas och vi borde år 2018 ha nått dit att det är självklart med tillgänglighet, att funktionshinderperspektivet synliggörs i de politiska visionerna och att det finns personer med funktionsnedsättningar på valbar plats. Där är vi ännu inte.

Vi hoppas dock att den utvärdering som Mittuniversitetet på regeringens uppdrag ska göra av hur medlen används under 2018 års valrörelse kommer att visa att våra medlemsgrupper har fått ett ökat fokus från partiernas sida.

Motsvarande utvärdering från valet 2014 nämner ett par partiers insatser när målgruppen personer med funktionsnedsättning omnämns. Samtidigt framkommer i utvärderingen att inget parti har haft väljare med funktionsnedsättning som prioriterad målgrupp och inte heller specifikt angiven som målgrupp för kommunikation genom de särskilda insatserna . Detta menar vi måste förändras i årets valrörelse och i artikeln ger vi flera argument för detta.

Inför årets valrörelse har den svenska funktionshinderrörelsen haft en konstruktiv dialog med public service-företagen, Sveriges Television, Utbildningsradion och Sveriges Radio, om tillgänglighet och om att i valrörelsen spegla livssituationen för personer med funktionsnedsättning. De samtalen har gett oss förhoppningar om att ledande medier nu tar viktiga steg framåt och verkligen visar att man kommer att göra mer för en väljargrupp som utgörs av var femte väljare.

Vårt syfte med inlägget om en tillgänglig valrörelse var att ge partierna en tydlig signal om att det nu ligger ett stort ansvar hos det politiska systemet att också bidra till en förstärkt demokrati i Sverige där alla kan delta och en valrörelse där alla känner igen sig.

För Lika Unika
Maria Johansson
Ordförande