Lika Unika bidrar till Europa 2020-strategin 2018

2018-03-23

Därför är det självklart för oss att det svenska reformprogrammet för Europa 2020 och EUs arbete med strategin kopplas till Agenda 2030, med ett tydligt funktionshinderperspektiv. Däri ligger också vikten av att samhället utformas med utgångspunkt från den mänskliga mångfalden. Det kräver universell utformning och att alltid ta hänsyn till tillgänglighet och användbarhet, såväl fysisk tillgänglighet som till information och kommunikation.

Det skriver Lika Unika till regeringen i ett bidrag till Sveriges reformprogram som regeringen tar fram inom ramen för EU-strategin Europa 2020.

I bidraget utgår Lika Unika från de övergripande frågorna om vikten av ett tydligt funktionshinderperspektiv, koppling till Agenda 2030 och till FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lika Unika lyfter också fram skolan och arbetsmarknaden med kommentarer med utgångspunkt från Lika Unikas plattformar på området.