Regeringens besked om MR-institution en av årets bästa och viktigaste nyheter

2018-03-12

- Det här är en av årets bästa och viktigaste nyheter. Äntligen får vi en ytterligare kraft i arbetet för att stärka mänskliga rättigheter i Sverige. Idag ser vi dagligen exempel på hur människors rättigheter åsidosätts och därför behövs MR-institutionen. Det är en stor framgång, inte minst för civilsamhällets påverkansinsatser.

Det säger Lika Unikas ordförande Maria Johansson i en kommentar till en inbjudan idag som har sänts till det civila samhällets organisationer från Regeringskansliet och Kulturdepartementet. I denna framgår att regeringen har tillsatt Lise Bergh som utredare för att skyndsamt arbeta vidare med att inrätta en oberoende svensk MR-institution. Arbetet ska redovisas senast 31 juli 2018.

Nationella institutioner för mänskliga rättigheter med högsta ackreditering (se nedan) finns idag i 75 länder, varav 25 i Europa. Sverige saknar ännu en sådan, trots mångårig kritik från mänskliga rättighetsorganisationer, FN-systemet och andra länder. Men nu är det alltså dags, enligt regeringen.

Den MR-institution som inrättas ska främja, skydda och övervaka mänskliga rättigheter, bland annat enligt FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, CRPD. Den oberoende mekanism, MR-institution, som krävs enligt den konventionen har utretts och beretts ända sedan 2008 men ännu inte kommit på plats.

- Vi har varit mycket kritiska mot att Sverige under så lång tid har brutit mot åtagandet enligt FN-konventionen som slår fast att en MR-institution ska inrättas. Det har medfört att rättigheter både har försvagats och tagits bort, inte minst för personer med funktionsnedsättning, säger Maria Johansson.

Maria Johansson lyfter fram den framgång det är för civilsamhällets påverkansarbete att regeringen ger utredaren i uppdrag att se över hur övervakningen enligt FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska finns med i MR-institutionens arbete. Under MR-dagarna i november 2017 var det Eva-Lena Gustavsson, ledamot i riksdagens KU, som vid en paneldebatt gav det civila samhället och speciellt Lika Unika beröm för att ha väckt riksdagens uppmärksamhet på detta.

- Det var ett värdefullt kvitto på att våra synpunkter är viktiga och gör skillnad. Därför måste också det civila samhällets kompetenser tas tillvara både när MR-institutionen byggs upp och när den börjar sitt arbete, säger Maria Johansson.

Hon poängterar att det är med rättigheter för människor i Sverige som MR-institutionen ska arbeta. Samtidigt framhåller hon det som också riksdagens konstitutionsutskott skriver i sitt betänkande:

''Sverige har flera gånger fått synpunkter internationellt att vi själva bör inrätta en nationell institution enligt Parisprinciperna. Utskottet lyfter fram att ''kritiken är ett tungt skäl i sig för Sverige att överväga att inrätta en institution i enlighet med Parisprinciperna, inte minst eftersom den riskerar att försvaga Sveriges utrikespolitiska handlingskraft i frågor om mänskliga rättigheter.''

- En enig riksdag och alla partier i konstitutionsutskottet har ställt sig bakom förslaget om en MR-institution. Därför förutsätter jag att den kommer på plats alldeles oavsett utgången av riksdagsvalet i höst, avslutar Maria Johansson.

Not: Status för en MR-institution avgörs av i vilken utsträckning en stat lever upp till FNs så kallade Parisprinciper. Läs mer på länken nedan.