Lika Unikas frågor till regeringen om bristande tillgänglighet och användbarhet

2018-03-12

Hur vill regeringen förstärka politiken så att brister i tillgängligheten åtgärdas? Vilka är departementets tankar om hur tillsynen av efterlevnaden i redan befintlig lagstiftning kas förstärkas? Hur ser regeringen att det offentliga aktörernas insatser för bättre tillgänglighet och användbarhet kan förstärkas?

Det är några punkter som Lika Unika tar upp i en skrivelse till Näringsdepartementet inför ett sakråd den 14 mars om tillgänglighet i den byggda miljön. Lika Unika pekar på att politiken idag har dubbelt budskap, där frågor om universell utformning, enkelt avhjälpa hinder och tillgänglighetsperspektiv i översiktsplanering tas upp inom funktionshinderpolitiken. Å andra sidan ser verkligheten ut som den gör, med omfattande brister i tillgänglighet, låg ambitionsnivå i tillgänglighetsarbetet och till och med beslut som går motsatt väg mot sämre tillgänglighet.

Lika Unika påtalar i de skriftliga frågorna att offentliga sektorn - även offentligt ägda bolag - måste vara föredömen. Här tar Lika Unika en talande illustration på bristerna: Det första ärendet som avgjordes och där någon dömdes för bristande tillgänglighet enligt Diskrimineringslagen var en offentlig aktör - Vara kommun -som fick ta emot sin dom i maj 2017.

Vid sakrådet på Näringsdepartementet företräds Lika Unika av Alf Lindberg, ombudsman på Hörselskadades Riksförbund, HRF och Jimmy Pettersson, ombudsman på Synskadades Riksförbund, SRF.