Intersektionalitet och maktordningar nödvändigt i jämställdhetsarbetet

2018-03-08

Idag den 8 mars uppmärksammar hela världen den internationella kvinnodagen. Det gäller naturligtvis också Lika Unika. Vårt budskap är att verklig jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar är fullt möjlig! Det är ett mål som i grunden handlar om människovärde och om att ge alla lika rättigheter. Det är en grundläggande princip när vi talar om mänskliga rättigheter.

Jämställdheten är en viktig allmän princip i den FN-konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som Lika Unika arbetar för att förverkliga i Sverige. Vi måste hela tiden påminna oss om att FN-konventionen och dess artikel om kvinnor och funktionsnedsättning är ett åtagande som Sverige har. Första punkten i artikel sex lyder:

''Konventionsstaterna erkänner att kvinnor och flickor med funktionsnedsättning är utsatta för flerfaldig diskriminering och ska därför vidta åtgärder för att säkerställa att de fullt och likaberättigat åtnjuter alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter.''

Läs det gärna igen. ''.fullt och likaberättigat åtnjuter alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter?''

Det finns nog ingen som på allvar påstår att vi är i mål med jämställdheten. Tvärtom återstår oerhört mycket arbete på alla samhällsområden om alla ska få samma villkor och samma livschanser. Ser man samtidigt till den flerfaldiga diskriminering som kvinnor och flickor med funktionsnedsättning drabbas av så borde politiker och andra samhällsaktörer inse att det kräver ett särskilt fokus och ett alltid närvarande funktionshinderperspektiv när vi diskuterar politiska lösningar och när vi tar fram handlingsplaner och beslut.

Behovet av handling och action för verklig jämställdhet kan beskrivas i långa listor med nödvändiga reformer och åtgärder. Jag vill nöja mig med att ge ett enda men viktigt tips den här dagen:

Ta efter och sprid det synsätt som regeringen har gett som instruktion till den nya Jämställdhetsmyndigheten. Att i arbetet inte bara se till bristande jämställdhet utan också beakta maktordningar baserade på kategorier såsom social bakgrund, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, när det bidrar till bättre prioriteringar och större träffsäkerhet i utformningen av insatserna och genomförandet av jämställdhetspolitiken

Alla kan arbeta med det här som utgångspunkt. Man kan bara bidra till ett jämställt samhälle genom att tänka intersektionellt, genom att se den flerfaldiga diskrimineringen och genom att se maktordningar också utifrån funktionsnedsättning.

Det är bara en korrekt analys av hur verkligheten ser ut som kan ge förutsättningar för att lyckas i arbetet för jämställdhet och mänskliga rättigheter.

Maria Johansson
Ordförande för Lika Unika