Varning för ännu fler otillgängliga och oanvändbara bostäder! Ett oacceptabelt förslag från Boverket

2018-02-15

''Lika Unika vill påminna näringsdepartementet och regeringen om Sveriges åtaganden utifrån CRPD, FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, vilken Sverige ratificerat och som gäller i Sverige sedan 14 januari 2009. I artikel 3 anges de så kallade allmänna principerna som skall genomsyra hela konventionen, en av dessa allmänna principer är just tillgänglighet.''

Det skriver Lika Unika i ett remissvar till regeringen om förslag i en rapport från Boverket i ''En mer förutsägbar byggprocess, Förenklad kontroll av serietillverkade hus''. (rapport 2017:23) Förslagen innebär bland annat att prövningen av kraven för tillgänglighet och användbarhet flyttas från bygglovsprövningen till en bedömning inför startbesked. ''Byggnadsnämnden gör då en bedömning av att kraven kan antas bli uppfyllda,'' står det i rapporten.

Lika Unika ansluter sig till ett remissvar från Förbundet FÖR delaktighet och jämlikhet som understryker att god tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättningar grundläggs i utformningsskedet. Därför måste detta även fortsättningsvis kontrolleras i bygglovsprövningen. FÖR varnar för att förslaget, när byggherrarna själva ska bedöma vad som ska granskas, leder till att det byggs ännu fler otillgängliga och oanvändbara bostäder än det görs idag. FÖR framhåller:

''Om bostäderna ska vara tillgängliga och användbara för personer med funktionsnedsättningar måste kontroll av utformningskraven ske i bygglovet. Att rätta till dessa brister i ett senare skede är ofta mycket svårt eller helt omöjligt både tekniskt och ekonomiskt.''

I remissvaret tar FÖR också upp det oacceptabla i att funktionshinderrörelsen inte har funnits med som remissinsatser.

Det är ''uppseendeväckande att INGA funktionshinderorganisationer enligt remissmissivet har fått denna utredning på remiss trots att det förslagna handlar om just omvälvande förändringar för hur granskning och byggande ska komma att ske ur tillgänglighets- och användbarhetsaspekten för personer med funktionsnedsättningar.''

Lika Unika påminner i avslutningen av sitt remissvar om att konventionen säger att alla nya riktlinjer som antas skall utgå från universell utformning och att regeringen precis tillsatt en utredning om hur Sverige skall kunna leva upp till detta åtagande.

''Ett samhälle utformat utifrån att ingen skall utestängas genom otillgänglighet är dessutom en förutsättning för en hållbar samhällsutveckling, något som också konstateras i Agenda 2030.''