Lika Unikas underlag till regeringen inför sakråd om FNs rekommendationer

2017-12-18

Lika Unika har skickat underlag till regeringen inför det så kallade sakråd som genomförs den 16 januari 2018 om FN-kommitténs rekommendationer till Sverige. Det ska sedan vara underlag när Sverige ska rapportera till FN i januari 2019 hur man har arbetat med FNs kritik och rekommendationer.

Lika Unika markerar inledningsvis att det är en orimlig arbetsordning att sätta en gräns för funktionshinderrörelsens inspel när det gäller angelägna rekommendationer. ''Att av detta skäl tvingas avstå från delar av rekommendationerna som är angelägna för de medlemmar vi företräder är ett oacceptabelt'', skriver Lika Unika i promemorian.

När det gäller sakrådet föreslår Lika Unika följande rekommendationer för behandling:

* Rekommendation nr 9, 10, 26 Jämlikhet och icke-diskriminering, skäliga anpassningar i hela samhället, kommunala ansvaret och offentliga upphandlingar. (tre rekommendationer om tillgänglighet tas upp som en helhet)

* Rekommendation nr 12 Struktur för att hantera flerfaldig diskriminering.

* Rekommendation nr 14 Funktionshinderperspektiv som genomsyrar lagstiftning, politik, undersökningar, planer och aktiviteter. Funktionshinderperspektivet ska finnas med från början, något som fortfarande sker endast i undantagsfall.

* Rekommendation nr 44 Att säkerställa tillräcklig resurser till personlig assistans och för att leva ett självständigt liv.

* Rekommendation nr 48 Inkludering i utbildningssystemet och rätten till stöd.

* Rekommendation nr 50. Möjligheten att få arbete, genomför förslag från Funkautredningen, ändra termen ''personer med nedsatt arbetsförmåga''.

* Rekommendation nr 52 Säkerställa tillgängliga valrörelser och tillgängliga val, att som person med funktionsnedsättning som väljs till offentligt förtroendeuppdrag få stöd som kan behövas.

* Rekommendation nr 62 Att inrätta en oberoende MR-mekanism i enlighet med Parisprinciperna.