Riksdagen till regeringen: Ta tillvara civilsamhällets kunskaper i utredning om MR-institution

2017-12-07

- Dagligen åsidosätts mänskliga rättigheter i Sverige. Därför är det olyckligt att en MR-institution som ska främja, skydda och övervaka rättigheter försenas ytterligare. Däremot är det bra att riksdagen betonar att utredningen måste göras skyndsamt, att civilsamhällets synpunkter ska finns med och att man verkar ta institutionens oberoende på allvar.

Det säger Lika Unikas ordförande Maria Johansson i en kommentar till gårdagens riksdagsdebatt med beslut idag om det nationella arbetet med mänskliga rättigheter. Huvudfrågan var Konstitutionsutskottets förslag till regeringen att inrättande av en oberoende MR-institution bör utredas ytterligare.

- Mitt intryck är att KUs ställningstagande delvis beror på att riksdagen har vaknat efter att ha lyssnat på argument som civilsamhällets företrädare har fört fram. I debatten i riksdagen framhölls också civilsamhällets inspel som mycket värdefulla. Det var inte lika enkelt som regeringen trodde att placera en viktig MR-institution under parlamentet, säger Maria Johansson.

Lika Unika deltar i Nätverket för en svensk MR-institution som består av en rad MR-organisationer från civilsamhället. I utskottets betänkande får nätverkets synpunkter utrymme med en rad konkreta förslag om hur en MR-institution kan byggas upp. Civilsamhällets inflytande och MR-institutionens mandat, oberoende och resurser är sådant som tas upp.

En central fråga för Lika Unika är FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD). Den säger att Sverige ska inrätta en oberoende mekanism som ska ''främja, skydda och övervaka'' rättigheter. Det är nio år sedan Sverige ratificerade FN-konventionen men ännu finns inte övervakningsfunktionen. Här har Lika Unika sett det som självklart att det är en samlad MR-institution för alla mänskliga rättigheter som också ska främja, skydda och övervaka rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

- Det är skandal redan nu att Sverige inte lever upp till åtagandet enligt FN-konventionen. Det är en internationell förpliktelse som måste följas. Samtidigt är det en FN-konvention som förstärker arbetet för mänskliga rättigheter generellt genom att den betonar övervakningen som central för att FN-konventioner ska förverkligas. Trots detta har inte regeringen lagt något tydligt förslag om detta och det gör inte KU heller.

Maria Johansson påminner om det besked som lämnades under årets MR-dagar i Jönköping vid ett seminarium om MR-institutionen. Där uttalade Eva-Lena Gustavsson (S) att Konstitutionsutskottet hade uppmärksammat frågan efter information från nätverket vid en träff med utskottet. Här nämndes också information från Lika Unika som betydelsefullt för utskottets insikt.

- Det syns inte i de konkreta förslagen från Konstitutionsutskottet men i betänkandet ligger våra förslag från civilsamhällets nätverk med. Jag utgår från att regeringen nu arbetar fram ett konkret förslag som innebär att MR-institutionen inrättas med det formella uppdraget att främja, skydda och övervaka också vår FN-konvention, avslutar Maria Johansson.