Regeringen måste ta med funktionshinderperspektiv i arbetet med jämlik hälsa!

MJ funkprojektet

2017-12-06

- Jag utgår från att regeringen i det fortsatta arbetet lägger till det tydliga funktionshinderperspektiv som tyvärr saknas i kommissionens betänkande. Nämns inte personer med funktionsnedsättning så kommer inte heller problemen att beskrivas och då uteblir också lösningar och reformer.

Det säger Lika Unikas ordförande Maria Johansson med anledning av att remisstiden nu har gått ut för betänkandet ''Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa'' (SOU2017:47). Regeringen har fått in synpunkter och ska jobba vidare med konkreta förslag inom folkhälsoområdet. Syftet är att politiken ska bidra till att de påverkbara hälsoklyftorna ska slutas inom en generation.

- Vi har i vårt yttrande gett flera exempel på att ohälsan är mer omfattande hos personer med funktionsnedsättning än generellt i befolkningen. Därför kommer politiken aldrig att lyckas om man blundar för de här perspektiven och om man bortser från fakta om levnadsvillkoren för en så stor andel av befolkningen, understryker Maria Johansson.

Som en särskilt viktig fråga har Lika Unika lyft fram tillgängligheten. Flerfaldig diskriminering, mäns våld mot kvinnor utifrån ett funktionshinderperspektiv och skolans och arbetets betydelse för hälsan är andra områden som tas upp i yttrandet.

- Bristande tillgänglighet är en form av diskriminering men också en starkt bidragande orsak till ohälsa. Den som inte kommer in, inte får möjlighet att kommunicera eller inte får ett jobb eller stöd i skolan hamnar utanför och får inte delta i samhället på lika villkor som andra. Det leder i många fall till sämre hälsa. Kommitténs betänkande nämner inte tillgängligheten och bara det är anledning att ''göra om och göra rätt'', säger Maria Johansson.

Hon lyfter samtidigt fram regeringens egen proposition om funktionshinderpolitiken som riksdagen nyligen behandlade där man pekar på att funktionshindersperspektivet måste integreras bättre inom olika samhällsområden. Ett annat positivt exempel är regeringens direktiv till en utredning om den nya Delegationen mot segregation. Där har regeringen skrivit in att ''Det krävs bl.a. ett jämställdhetsperspektiv och ett funktionshindersperspektiv i arbetet.''

- Jag vill gärna se det som ett kvitto på att man nu börjar förstå talesättet ''nämns det inte så finns det inte''. Nämns inte personer med funktionsnedsättning så kommer inte problemen att beskrivas och då uteblir också lösningar och reformer som behövs, avslutar Maria Johansson.