Tillgänglighet och tydligare funktionshinderperspektiv i Lika Unikas remissvar om folkhälsan

2017-11-30

Lika Unika har sänt remissvar till Socialdepartementet med en rad synpunkter på betänkandet ''Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa- Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa''.

I remissvaret lyfts det helt nödvändiga i att ha med ett tydligt funktionshinderperspektiv inom alla områden i folkhälsoarbetet. I den delen får kommissionen som lagt fram utredningen kritik för att det saknas nästan helt.

Som en särskilt viktig fråga markerar Lika Unika tillgängligheten. Frågan om flerfaldig diskriminering, mäns våld mot kvinnor utifrån ett funktionshinderperspektiv och skolans och arbetets betydelse för hälsan är andra punkter i yttrandet.