Skakande uppgifter - Vi måste börja tala specifikt om kvinnor och flickor med funktionsnedsättning

2017-10-31

- Mäns våld mot kvinnor och flickor med funktionsnedsättning måste bekämpas precis som annat våld. Det förutsätter att vi bryter tystnaden och att vi lyfter bort det tabu som finns om sexualitet och våld kopplat till kvinnor med funktionsnedsättning. Rapporten blir ett viktigt underlag för olika samhällsaktörer att få fördjupade kunskaper och därmed bli bättre rustade för att möta våldet och övergreppen.

Det säger Lika Unikas ordförande Maria Johansson i en kommentar till rapporten ''Mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning'' som presenterades idag. Myndigheten för delaktighet lägger där fram en rad förslag som ska öka kunskaperna och förbättra samhällets insatser på området.

Det nationella arbetet mot mäns våld mot kvinnor ska enligt rapporten förstärkas genom ett tydligare funktionshinderperspektiv i olika insatser och genom bättre kunskaper och forskning. Lika Unika har bidragit till rapporten genom det samråd som myndigheten har genomfört med företrädare för civilsamhället.

- Det viktigaste är kanske att rapporten slår fast att ett funktionshinderperspektiv alltid måste finnas med. Att inte ta med detta leder till att man osynliggör övergrepp. Läget är allvarligt och ofta skrämmande när vi ser vad som händer generellt i form av våld och övergrepp. Samtidigt vi vet att det många gånger är ännu värre för kvinnor som också blir utsatta på grund av sin funktionsnedsättning, säger Maria Johansson.

Det här handlar enligt Maria Johansson om att bryta tystnaden hos såväl myndigheter som hos politiker. Hon tar exempel från ett utspel i Aftonbladet nyligen där ansvarigt statsråd för såväl jämställhet som funktionshinderpolitik, Åsa Regnér, skrev på temat ''Sluta gnäll, män ? ta ert ansvar mot kvinnovåld''. Där nämndes inte kvinnor och flickor med funktionsnedsättning specifikt.

Det ser Maria Johansson som ett uttryck för behovet av att alla i samhället vaknar och ser hur verkligheten ser ut. Än mer anmärkningsvärt, och symptomatiskt, är att den nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning Skr. 2016/17:10, som regeringsuppdraget till MFD bygger på, helt saknade perspektivet kvinnor och flickor med funktionsnedsättning.

Våld och övergrepp drabbar också barn med funktionsnedsättning. I rapporten citeras bland annat Fundamental Rights Agency (FRA) som har pekat på att år 2015 löpte barn med funktionsnedsättning 3?7 gånger större risk att utsättas för någon typ av våld än andra. Bland barn med funktionsnedsättning har 11 procent blivit utsatta för sexuella övergrepp av en vuxen, i jämförelse med 5 procent av barn utan funktionsnedsättning.

- Det är skakande uppgifter som bekräftar att vi måste börja tala specifikt om kvinnor och flickor med funktionsnedsättning. Hur ser det ut på områden där det finns stora brister överlag, brister som förmodligen är ännu värre om man tar med det här perspektivet:

- Det handlar exempelvis generellt om mörkertal i anmälningar av övergrepp, om utsatthet för våld och om polisresurser som inte räcker till utredningar. Specifikt måste också tillgänglighet till kommunikation, information och lokaler vägas in, liksom den specifika beroendesituation man som kvinna med funktionsnedsättning kan befinna sig i. Rapporten från MFD idag är ett viktigt steg för synliggörande, för verktyg och kunskaper som behövs i kampen mot våld och övergrepp, avslutar Maria Johansson.