Hur ska den nya MR-institutionen övervaka våra rättigheter, regeringen?

asaregner_14

2017-10-04

I en skrivelse till statsrådet Åsa Regnér efterlyser Lika Unikas ordförande Maria Johansson svar på frågor om en ny MR-institution kommer att få konkreta uppdrag att främja, skydda och övervaka FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, CRPD.

Lika Unikas skrivelse till Åsa Regnér:

Inför regeringens Funktionshinderdelegation den 18 september 2017 ställde vi ett par skriftlig frågor till dig. En av dessa handlade om regeringens hantering av det åtagande som Sverige har utifrån artikel 33.2 i FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Det gäller kravet att inrätta en oberoende mekanism som ska främja, skydda och övervaka rättigheter enligt konventionen. Vi formulerade frågan:

Vilka åtgärder avser regeringen vidta för att en mekanism som främjar, skyddar och övervakar Sveriges förverkligande av CRPD skyndsamt ska inrättas inom den MR-institution som är på gång och vilka initiativ tas för att Konstitutionsutskottets arbete med en blivande MR-institution uppmärksammas på detta?

Det var den 4 december 2008 som regeringen beslutade att ratificera FN-konventionen och dess protokoll. I omedelbar anslutning till detta agerade regeringen genom att tillsätta en utredning som 2009 lämnade betänkandet Främja, Skydda, Övervaka FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Nio år senare saknar Sverige fortfarande den oberoende övervakningsmekanismen.

För Lika Unikas del är det självklart att en ny MR-institution fullföljer åtagandet enligt CRPD. En sådan institution är på gång efter att regeringen aktualiserade frågan i MR-skrivelsen hösten 2016. Men i vare sig den skrivelsen, i uppdraget till en utredare från riksdagens konstitutionsutskott eller i utredarens rapport tillbaka till konstitutionsutskottet finns frågan behandlad om hur åtagandet enligt CRPD ska efterlevas. Vi ser därför en betydande risk att frågorna prioriteras ned, inte minst om MR-institutionen tillförs alltför lite resurser.

Nätverket för en svensk MR-institution, där Lika Unika ingår, träffar företrädare för partierna i riksdagens konstitutionsutskott på förmiddagen den 12 oktober 2017 för dialog om en svensk MR-institution. Det är av stort värde om vi till detta möte har fått regeringens svar på hur Sverige tänker leva upp till åtagandet i CRPD, artikel 33.2, om en oberoende mekanism som främjar, skyddar och övervakar FN-konventionens rättigheter i Sverige. Det behövs!

Maria Johansson
Ordförande
Lika Unika