Regeringen måste agera mot flerfaldig diskriminering!

battre skydd disk

2017-09-26

- Den flerfaldiga diskriminering som ofta drabbar den som har en funktionsnedsättning måste uppmärksammas i Sverige. Det är oacceptabelt att en så omfattande utredning inte med ett ord tar upp frågan och inte med en rad lägger förslag om kraftfulla åtgärder.

Det framhåller Lika Unikas ordförande Maria Johansson i en kommentar till det remissvar om betänkandet ''Bättre skydd mot diskriminering'' (SOU 2016:87) som Lika Unika har sänt till Kulturdepartementet. I yttrandet föreslår Lika Unika att regeringen i särskild ordning ska arbeta fram förslag om hur flerfaldig diskriminering, inte minst mot personer med funktionsnedsättning, ska motverkas.

- Att utsättas för diskriminering därför att du är kvinna och har en funktionsnedsättning som är ett exempel på det som förekommer är helt oacceptabelt. Det är bra att FNs kommitté har tagit upp det här i rekommendationer till den svenska regeringen. EUs kontor för mänskliga rättigheter har pekat på behovet av åtgärder och även Europarådet och Nordiska Rådet har lyft fram det. Nu måste Sverige agera kraftfullt och ta initiativ så att den flerfaldiga diskriminering kan bekämpas, menar Maria Johansson.

I remissvaret framför Lika Unika också synpunkter på de konkreta förslag som utredningen lämnar. Ett av dessa är inrättande av en ny diskrimineringsnämnd, något som Lika Unika avstyrker. Nämnden föreslås skötas enbart genom skriftliga rutiner, inte fatta bindande beslut och ha en inriktning att uppnå förlikning. Lika Unika lyfter i stället fram behovet av en generell lag som förbjuder diskriminering och ålägger offentliga myndigheter och bolag att arbeta aktivt mot diskriminering.

Diskriminering möter personer med funktionsnedsättning på alla samhällsområden. Det drabbar alla; kvinnor och män, flickor och pojkar. I remissvaret pekar Lika Unika på tre områden. Arbetsmarknaden där var tredje arbetssökande som har en funktionsnedsättning upplever sig diskriminerade, elever i skolan som inte får tillräckligt stöd och brister i tillgängligheten i stora delar av samhället som utestänger.

- Vi framhåller i remissvaret att arbetet mot diskriminering behöver stärkas för bristerna ska försvinna. Men det krävs också att vi gör rätt från början, utformar samhället tillgängligt och användbart för alla och att funktionshinderperspektivet finns med i all planering, i beslut och när resurser avsätts, avslutar Maria Johansson.