Regeringen borde ha orkat med fler initiativ i en så omfattande reformbudget

MJ BILD visby

2017-09-21

Regeringens budget inrymmer en del positiva satsningar men är i huvudsak en besvikelse. Man förväntar sig mycket mer av en reformbudget på 43,8 miljarder som ska gälla valåret 2018 och som enligt regeringen ska komma alla i Sverige till del. Regeringen borde se till att det också gäller personer med funktionsnedsättning.

Det säger Lika Unikas ordförande Maria Johansson i en kommentar till regeringens budgetproposition. Det helt nya och positiva i den presenterade budgeten är att regeringen avsätter pengar för tolk i arbetslivet, 15 miljoner per år, i en ökad satsning. Vad pengarna ska användas till rent konkret framgår dock inte av budgetpropositionen.

- Varje förslag som ökar möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att få jobb på den öppna arbetsmarknaden är viktigt. Därför är satsningen på tolkar i arbetslivet mycket välkommen. En annan positiv skrivning i budgeten är en markering att myndigheter ska göra upphandlingar med krav som kan bidra till ökad sysselsättning och minskad arbetslöshet, säger Maria Johansson.

Redan tidigare har regeringen aviserat att förslag till förbättrade lönestöd, förenklade stöd och fler jobb genom Samhall, något som Lika Unika också har välkomnat. På den punkten understryker Lika Unika att man helst sett att arbetsmarknadspolitiken i de delar som rör personer med funktionsnedsättning inte får stanna vid särlösningar, något som ofta är fallet oavsett regering och även i det här budgetförslaget.

- Politiken måste börja synliggöra och ta ställning för rätten till arbete på den öppna arbetsmarknaden, utifrån meritokrati som motsats till den diskriminering som många gånger är fallet. En verklighet som inte blir bättre av politikens budskap att arbetsgivare alltid ska ha ersättning för att anställa personer med funktionsnedsättning.

I dagens budget finns samtidigt en positiv satsning på ledarhundsverksamheten med två miljoner kronor per år som Lika Unika också ser som angelägen. Varför regeringen föreslår att verksamheten ska övergå från Synskadades Riksförbund till Myndigheten för delaktighet är dock oklart och en punkt där Lika Unika menar att regeringen borde se SRFs specialkompetens och goda förutsättningar för bedriva och utveckla ledarhundverksamheten.

Lika Unika beklagar att regeringen på en rad samhällsområden skriver analyser om den utsatthet och de svårigheter som personer med funktionsnedsättning möter men utan att lägga förslag till åtgärder som undanröjer hindren. Lika Unika pekar på att alltför lite görs i budgeten för att motverka otillgängligheten i samhället. Samtidigt saknar Lika Unika initiativ för skolan där stödet till elever med funktionsnedsättning måste förbättras.

- Jag tycker att regeringen borde ha orkat med fler initiativ i en så omfattande reformbudget. Det handlar också om folkhälsoområdet där initiativ saknas för att problem med ohälsa hos personer med funktionsnedsättning ska åtgärdas. De skandalösa bristerna inom personlig assistans hänskjuts till utredningar samtidigt som människor får avslag och blir utan nödvändiga insatser. En välfärdsbudget på drygt 40 miljarder som gäller ett valår borde bidra mer till bättre levnadsvillkor också för våra medlemsgrupper, avslutar Maria Johansson.