Lika Unikas remissvar till betänkandet ''Bättre skydd mot diskriminering''

2017-09-18

Lika Unika har den 18 september sänt en rad synpunkter till Kulturdepartementet avseende betänkandet ''Bättre skydd mot diskriminering'' (SOU 2016:87)

Sammanfattningsvis framför Lika Unika följande synpunkter:

* Uppmanar regeringen att i den fortsatta beredningen av åtgärder mot diskriminering se till att internationella konventioner om mänskliga rättigheter som Sverige har ratificerat följs och att rekommendationer och uppmaningar som Sverige har fått från FNs övervakningskommittéer ligger till grund för förslag och beslut.

* Kräver att regeringen tar ansvar för att de stora skillnader som finns i Sverige när det gäller att implementera FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning kan överbryggas, oaktat det kommunala självstyret.

* Föreslår att regeringen i arbetet med bättre skydd mot diskriminering har ett särskilt fokus på hur flerfaldig diskriminering, inte minst mot personer med funktionsnedsättning, ska motverkas.

* Förutsätter att arbetet mot diskriminering bygger på den inriktning att ''Förebygga och motverka diskriminering'' som regeringen anger i propositionen Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken.

* Betonar kopplingen mellan ett aktivt arbete mot diskriminering och möjligheterna att nå målen i FNs utvecklingsmål Agenda 2030.

* Föreslår att regeringen tar initiativ till att en kommande oberoende MR-institution får resurser, organisation och befogenheter för att främja, skydda och övervaka FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och därmed bidra till att avskaffa diskriminering.

* Förutsätter att regeringen i arbetet med att stärka skyddet mot diskriminering involverar civilsamhället och i fråga om personer med funktionsnedsättning lever upp till FN-konventionens krav på involvering och inflytande i artiklarna 4.3 och 33.3.

* Förutsätter att regeringen organiserar arbetet mot diskriminering på ett sätt som stärker möjligheterna för organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning att tillämpa den rätt som finns i diskrimineringslagen att föra talan för enskilda personer.

* Avstyrker förslaget om inrättande av en ny Diskrimineringsnämnd.

* Avstyrker förslaget om förändring av talerätten för Diskrimineringsombudsmannen.

* Tillstyrker förslaget om förstärkta resurser till Antidiskrimineringsbyråer.

* Avstyrker utredningens förslag om att mer i detalj genom statsbidragen styra antidiskrimineringsbyråernas verksamhet.

* Tillstyrker en särskild utredning som med aktiv involvering av funktionshinderrörelsen och andra delar av civilsamhället arbetar fram förslag till en generell lag som förbjuder diskriminering samt ålägger alla offentliga myndigheter och bolag på alla nivåer att arbeta aktivt mot diskriminering.

* Poängterar behovet av en rättsordning som gör det möjligt för alla medborgare att få sin sak rättsligt prövad utan att riskera att drabbas av stora kostnader.

* Framhåller att hela rättskedjan måste säkerställa en utifrån alla aspekter god tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

* Understryker behovet av åtgärder för att öka kompetens inom rättsväsendet när det handlar om mänskliga rättigheter och diskriminering.