FNs vägledning en välkommen press på Sverige om funktionshinderrörelsens rätt till inflytande

palais wilson

2017-09-08

- Lika Unika välkomnar FN-kommitténs beslut om att arbeta fram en allmän kommentar om de delar i FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som handlar om funktionshinderrörelsens inflytande. Med tanke på att en institution om mänskliga rättigheter nu är på väg att inrättas i Sverige är det värdefullt att kommittén planerar att titta närmare på artikel 33.3 i konventionen som slår fast vår rätt att involveras och fullt ut medverka i övervakningen av hur konventionen förverkligas i Sverige.

Det säger Lika Unikas ordförande Maria Johansson med anledning av ett beslut i FNs kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning. I en rapport från den 18:e sessionen som hölls i Geneve den 14 augusti till 1 september 2017 skriver kommittén att man inom en snar framtid kommer att inleda arbetet med en allmän kommentar om artiklarna 4.3 och 33.3.

Artikel 33.3 säger att funktionshinderrörelsen ska involveras i övervakningen av hur FN-konventionen implementeras.

- Övervakningen av CPRD måste vara ett tydligt uppdrag för den nya MR-institutionen som nu ska byggas upp i Sverige. Hittills har arbetet med MR-institutionen inte inkluderat civilsamhället på det sätt som krävs. Här kan allmänna kommentarer från FN-kommittén förhoppningsvis sätta ett tryck på Sverige, säger Maria Johansson.

Artikel 4.3 i FN-konventionen slår fast konventionsstaternas skyldighet att ''nära samråda med och aktivt involvera'' funktionshinderrörelsen i beslutsfattande i frågor som berör dem. Där ser Maria Johansson att FN-kommittén kan ge bidrag som stärker den svenska funktionshinderrörelsens möjligheter att påverka.

- Beslut blir alltid bättre om det utformas i en aktiv dialog med oss som berörs. Sverige har en lång tradition av formella samråd med funktionshinderrörelsen på olika samhällsnivåer. Men det återstår mycket för att man ska säga att man aktivt involverar oss i beslutsfattandet. Det är något som Sverige har åtagit sig när man ratificerade FN-konventionen och där hoppas jag att FN-kommittén kan komma med viktiga inspel, avslutar Maria Johansson.