Skandal att förbise tillgängligheten!

2017-08-31

Regeringen måste förstärka det svarta hål om villkoren i skolan för elever med funktionsnedsättning som Skolkommissionens betänkande har. Det handlar inte minst om att förbättra tillgängligheten och om en skola och undervisning som på alla sätt är tillgänglig och anpassad för alla.

Det säger Lika Unikas ordförande Maria Johansson i en kommentar till det remissyttrande över Skolkommissionens betänkande som federationen nu har lämnat till Utbildningsdepartementet. I yttrandet tar Lika Unika upp en rad förslag om hur skolan kan göras mer likvärdig och bättre anpassas till elever med funktionsnedsättning.

Lika Unika kritiserar att kommissionen inte kommenterar elever med funktionsnedsättning mer än i några få rader i ett annars omfattande betänkande. Tillgänglighet och universell utformning av skolan berörs inte alls.

- Förslagen från Skolkommissionen kom i stort sett samtidigt som Vara kommun dömdes för diskriminering i Skaraborgs Tingsrätt på grund av bristande tillgänglighet i en skola. De bristerna i tillgänglighet finns på alltför många skolor i dagens Sverige. Vi lyfter därför fram behovet av ett tillgänglighetslyft i svensk skola, säger Maria Johansson.

Lika Unika betonar att det handlar om flera olika perspektiv på tillgänglighet och om vikten att göra rätt från början:

* Fysisk tillgänglighet och delaktighet, inte bara i klassrummet, utan även i andra lokaler och utomhus. Förbättringar måste också handla om att förbättra skolans auditiva miljö.

* Pedagogisk tillgänglighet, bl.a. att få kommunicera och ta till sig undervisningen på det språk och det sätt som fungerar bäst för eleven. Det handlar exempelvis om teckenspråkig undervisning, undervisning i och på punktskrift och om alternativ kommunikation.

* Social tillgänglighet, tillgång till socialt samspel med skolkamrater, lärare och övrig skolpersonal.

Lika Unika betonar att Skolkommissionens mål om kunskapsresultat, kvalitet i undervisningen och likvärdighet är viktiga. Samtidigt varnar man för att målen inte kommer att uppnås om inte ett starkt funktionshinderperspektiv får genomsyra skolpolitiken.

Idag brister skolan i att ge elever tillräckligt stöd i rätt tid. Många elever med funktionsnedsättning behöver elevhälsans insatser, där resurserna är alltför begränsade. Det fria skolvalet som de flesta ser som självklart inskränks för många elever med funktionsnedsättning. Det är några av de områden där det finns betydande brister som måste uppmärksammas och åtgärdas, menar Lika Unika.

- En tillgänglig och anpassad skola och stöd efter de behov man har är rättigheter som ska garanteras varenda elev. Ska skolan klara uppdraget att ge alla elever den bästa kunskapsbasen inför framtiden så förutsätter det ett mycket tydligare fokus på elever med funktionsnedsättning än vad Skolkommissionen har presterat. Det är nu regeringen som måste ta ansvar för att det kommer med i beredningen av kommissionens betänkande och i skolpolitiken totalt, avslutar Maria Johansson.