God utbildning för alla elever kräver ett tydligt funktionshinderperspektiv!

2017-08-15

- Om skolan ska klara målet om en god utbildning för alla elever så måste man ha ett tydligt funktionshinderperspektiv. Skolkommissionens förslag har allvarliga brister på den punkten, även om förstärkta resurser till skolan både är nödvändiga och välkomna.

Det säger Lika Unikas ordförande Maria Johansson med anledning av ett första av två remissvar om Skolkommissionens förslag ''Samling för skolan'' som federationen har sänt till Utbildningsdepartementet.

Den första delen tar upp Skolkommissionens förslag om förstärkta statsbidrag med sex miljarder kronor till utbildning och elevhälsa. I ett senare remissvar avser Lika Unika att kommentera övriga delar av kommissionens omfattande betänkande.

Lika Unika pekar i remissvaret på allvarliga brister i skolan när det gäller att ge stöd och hjälp till elever som har särskilda behov. Ett exempel: 40 procent av de granskade skolorna utreder inte tillräckligt snabbt vilka behov av särskilt stöd som elever har, enligt Skolinspektionen i en rapport år 2014. Många elever möter otillgänglighet och därmed utestängning i sin skolvardag.

- Det är mycket angeläget att skolans resurser fördelas så att socioekonomiska skillnader bättre kan mötas. Men ska skollagen följas, om vi ska följa internationella konventioner som FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och om Sverige ska leva upp till utbildningsmålen i Agenda 2030 så krävs större hänsyn till elever med funktionsnedsättning än idag, säger Maria Johansson.

Lika Unika pekar på att bristande kompetens om hur skolan på bästa sätt kan ge stöd till elever med funktionsnedsättning förklarar en del av problemen.

- Vi tycker att skolhuvudmännen ska ha en skyldighet att ta tillvara kompetens och stöd från Specialpedagogiska Skolmyndigheten SPSM. Därför borde man pröva om det går att utforma ett särskilt index till fördelningen av skolresurser för att stimulera skolhuvudmännen att använda sig av SPSMs kompetens, avslutar Maria Johansson.