Det behövs action, konkreta att-göra-listor och avsatta pengar - Lika Unika om regeringens funktionshinderpolitik

Maria Johansson ordforande Lika Unika (2)

2017-05-15

- Idag fick vi äntligen veta hur regeringen tänker sig att funktionshinderpolitiken ska se ut under de kommande åren- eller funktionshinderperspektivet som det ju egentligen handlar om. Ett mycket värdefullt besked som statsrådet Åsa Regnér lämnade vid dagens presskonferensen är att ett nytt svenskt mål ska tydliggöra FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Det säger Lika Unikas ordförande Maria Johansson i en första kommentar till regeringens förslag som aviserades i idag. Lika Unika inväntar nu förslaget från regeringen i skrift för att närmare kunna bedöma om det förtjänar mest ros eller ris.

Ett direkt beröm får regeringen för att universell utformning finns med som viktig princip. Det handlar om att göra rätt från början och att ta hänsyn till att samhället består av mångfald och olikheter. Att alla politikområden, inte minst frågor som arbete, skola och samhällsbyggande utgår från detta, är avgörande.

Regeringen kommer också att se över begreppet nedsatt arbetsförmåga som idag används inom arbetsmarknadspolitiken. Lika Unika har drivit på under flera år för att begreppet ska skrotas då vi anser det stigmatiserande. I stället måste människors resurser och förmågor lyftas fram.

- Regeringens utspel idag kan på många sätt tolkas som att man kommer att lägga mycket tid på utredningar och översyner om hur verkligheten ser ut. Verkligheten är att de brister som människor möter på arbetsmarknaden, som elever i skolan, som samhällsmedborgare som utestängs när tillgängligheten brister redan är väl kända, säger Maria Johansson som påpekar att det i stället behövs action, konkreta att-göra-listor och avsatta pengar.

Här har Maria Johansson ett tillägg: Om man däremot tänker sig att ta ett samlat grepp om möjligheten att leva som andra och tillsätta en parlamentarisk utredning med uppdrag att titta på helheten och föreslå reformer - ja, då är det något helt annat och välkommet.

-Statsrådet Åsa Regnér betonade vid presskonferensen att funktionshinderpolitiken är en viktig fråga för regeringen, vilket sänder en oerhört viktig signal. Det behövs en statushöjning på området, säger Maria Johansson.

Lika Unika reagerar också över att de utgångspunkter om mänskliga rättigheter som regeringen lyfter fram i förslaget sägs gälla funktionshinderpolitiken. Lika Unika betonar att den politiska ingången måste vara betydligt bredare än så. Ett funktionshinderperspektiv som det ju egentligen handlar om, måste finnas på alla samhällsområden.

Det här är inte en socialpolitisk fråga, det är en rättighetsfråga som påverkar i princip alla politikområden, understryker Maria Johansson. Därför saknar Lika Unika besked om att ansvaret för samordningen av funktionshinderpolitiken flyttas från Socialdepartementet så att politiken sköts där andra frågor om mänskliga rättigheter ligger.

- För att målen om självständighet och delaktighet, och förverkligandet av FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska kunna bli verklighet, måste också fler politiskt engagerade ta sitt ansvar. Jag hoppas nu på debatter i riksdagen, jag hoppas på engagemang från alla utskott och ledamöter i riksdagen om förslaget, avslutar Maria Johansson.