Viktiga reformer för en bättre och likvärdig skola

se formagan gymnast

2017-04-25

- Vi skickar med Lika Unikas nya skolplattform en särskild hälsning till årets Skolriksdag, inte minst med anledning av Skolkommissionens förslag nyligen. Elever med funktionsnedsättning möts dagligen av otillgänglighet i skolan, både när det handlar om lokaler och undervisning. Det brister i stöd till alltför många elever. Elevers valfrihet inskränks. Nu behövs en verklig uppryckning.

Det säger Lika Unikas ordförande Maria Johansson i en kommentar till den plattform för grundskolan som har fastställts av Lika Unikas styrelse.

Inom tre områden ser Lika Unika att det behövs stora förbättringar i skolan: Full tillgänglighet och delaktighet?, God och lärande skolmiljö och Elevfokus - Alla barn är olika?. Lika Unika lyfter i skolplattformen fram 19 konkreta punkter om hur skolan kan bli mer tillgänglig och ta mer hänsyn till elever med funktionsnedsättning. Man betonar samtidigt att skolans tillgänglighet också handlar om föräldrars och skolpersonals möjligheter till engagemang och arbete i skolan.

- Det behövs en nationell stödgaranti för elever som behöver extra stöd, framhåller Maria Johansson. Kommunerna måste skärpa sig, idag brister alltför många skolor när det handlar om att ge stöd. En annan punkt i vår plattform handlar om skolornas kunskaper om elever med funktionsnedsättning som behöver bli bättre hos alla som verkar i skolan, säger Maria Johansson.

Lika Unika ser skolplattformen som mycket användbar för de remissinstanser som ska behandla Skolkommissionens nyligen presenterade förslag och för regeringens arbete med skolpolitiken framöver.

- Alla elever har rätt att få bästa möjliga skolgång. Där läggs grunden för resten av livet. Därför måste skolpolitiken ha ett funktionshinderperspektiv. I Skolkommissionens förslag berörs elever med funktionsnedsättning på 17 rader i en rapport som omfattar 467 sidor. Det är en helt oacceptabel bortprioritering av många elevers behov och försvårar också för skolan att nå uppställda mål, menar Maria Johansson.

En rad politiker som ansvarar för skolfrågor kan förvänta sig att i någon form få kontakt från Lika Unika om de nya skolkraven.

- Det är valår nästa år. Då vill vi kunna redovisa för alla intresserade hur väl partierna tar med viktiga skolfrågor för elever med funktionsnedsättning. Det är viktiga reformer för en bättre skola som handlar om varje elevs rätt till en god utbildning och också om att göra rätt från början, avslutar Maria Johansson.