Lika Unika till regeringen: Agenda 2030-målen nås inte utan tydligt funktionshinderperspektiv!

agenda 2030 bild

2017-03-14

- Vårt budskap till regeringen är att målen i Agenda 2030 bara kan förverkligas med ett tydligt funktionshinder- och rättighetsperspektiv. Det måste gälla alla samhällsområden och alla nivåer: stat, kommun och landsting.

Det säger Lika Unikas ordförande Maria Johansson i en kommentar till de synpunkter som federationen har lämnat till regeringen inför sommarens högnivåforum i FN om Agenda 2030. High Level Political Forum 2017 genomförs i New York den 10 till 19 juli där Sverige hör till de länder som ska lämna en första rapport om hur arbetet med de globala målen går.

- Sverige måste vårda de framgångar som Agenda 2030 är eftersom personer med funktionsnedsättning lyfts fram så tydligt. Precis som funktionshinderrörelsen över hela världen ser vi det som ett viktigt genombrott. Det måste nu påverka Sveriges arbete med målen. Precis som Världsbanken menar vi samtidigt att Agenda 2030 inte kommer att nås om inte ett tydligt funktionshinderperspektiv finns med, säger Maria Johansson.

I skrivelsen framhåller Lika Unika att målen i Agenda 2030 är universella och gäller alla länder. Alla tre hållbarhetsperspektiven måste finnas med och arbetet måste utgå från mänskliga rättigheter. För Lika Unika är det självklart att de åtaganden som Sverige har genom FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning finns med.

- Jag hoppas att våra synpunkter kommer att påverka regeringens rapport. Sverige har hög ''svansföring'' internationellt, inte minst inom olika delar av FN-systemet. Det ställer krav att man går före på hemmaplan, något som också måste gälla arbetet med Agenda 2030 och mänskliga rättigheter, avslutar Maria Johansson.