Hög tid att byta spår och tala om hur människors rätt till full delaktighet ska uppfyllas

riksdagen

2017-02-02

- Fokus måste nu flyttas från att bara gälla kostnader och i stället handla om mänskliga rättigheter och om att möta de behov människor har. Då kanske vi till och med ser att mer resurser behöver satsas. Jag hoppas innerligt att vi får se en sådan förändring under riksdagens utskottsutfrågning om LSS och personlig assistans. Men rubriken för utfrågningen gör att förhoppningen dras ned.

Det säger Lika Unikas ordförande Maria Johansson inför torsdagens öppna utfrågning i riksdagen om LSS-reformen och personlig assistans. Enligt inbjudan från socialutskottet är det kostnadsutvecklingen som är temat för utfrågningen. Maria Johansson understryker att Lika Unika har förståelse för ansvarstagandet för ekonomi och finanser men menar att den politiska debatten nu har hamnat helt fel.

- Det är självklart att politiker måste ha koll på alla samhällsutgifter. Det handlar om att hushålla och ta ansvar för våra gemensamma skattepengar. Men i frågan om LSS-reformen har människors behov av stöd och rätt till självständighet och självbestämmande fullständigt drunknat i regeringens och Försäkringskassans budskap om för höga kostnader och om fusk inom assistansen. Det leder till att många får försämringar eller helt blir av med sin insats. Vilket får förödande konsekvenser för enskilda, anhöriga, arbetsgivare och ja, hela samhället egentligen. Nu är det hög tid att byta spår och istället tala om hur människors rätt till full delaktighet ska uppfyllas, säger Maria Johansson.

Lika Unikas krav till den utredning som nu arbetar med frågan är att LSS måste stärkas som rättighetslag. Vi måste återgå till intentionen. Förändringar måste göras med FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt. FNs kritik mot försämringarna måste tas på allvar. Huvudmannaskapet för personlig assistans bör föras över från att vara delat mellan stat och kommun till ett renodlat statligt ansvar. Insatsen ledsagning för gravt synskadade, blinda och personer med dövblindhet måste förstärkas.

- Våra beslutsfattare behöver skaka om sig själva ordentligt. Tyvärr har många fastnat i att se den så värdefulla LSS-reformen, som varit helt avgörande för att ge människor frihet och större delaktighet i samhället, som tärande istället för att se allt reformen ger. Riksdagens öppna utfrågning är ett bra tillfälle för inte minst regeringen att ge ett positivt besked till svenska folket om att man stärker LLS-reformen, inte minst till alla dem som fått sina liv och sin vardag omkullkastad på grund av indragningar eller som idag känner stor oro för att drabbas av försämringar, avslutar Maria Johansson.