Stärk jämställdhetsarbetet med ett tydligt funktionshinderperspektiv till nya myndigheten

forum jamst

2017-01-31

- Det svenska samhället är långt ifrån jämställt. Det avspeglas också när det handlar om kvinnor och män, flickor och pojkar som har en funktionsnedsättning. Därför behövs ett mycket tydligt uppdrag till den nya jämställdhetsmyndigheten att integrerat arbeta för att förbättra levnadsvillkoren för kvinnor och flickor med funktionsnedsättning.

Det säger Lika Unikas ordförande Maria Johansson i en kommentar inför årets Forum Jämställdhet, Sveriges största jämställdhetskonferens, som den 31 januari till 1 februari 2017 genomförs i Örebro. Lika Unika finns på plats genom federationssekreterare Lotta Sondell. Lika Unikas ordförande Maria Johansson deltar i två seminarier i egenskap av ordförande för Forum Kvinnor och funktionshinder.

- Vi är många som upplever hur skillnaden mellan könen fortfarande är stora. Därför välkomnar jag regeringens arbete med att skapa en ny myndighet för jämställdhetsarbetet. Nu måste regeringen också ta hänsyn till FNs kritik av hur det ser ut i samhället. FNs rekommendation i en rapport våren 2014 var att Sverige måste arbeta med särskilda åtgärder för att förhindra flerfaldiga former av diskriminering av kvinnor och flickor med funktionsnedsättning. Det behöver tas med som uppdrag till den nya myndigheten, säger Maria Johansson.

Forum Jämställdhet bjuder på ett trettiotal seminarier med hundra talare. Bland dessa bevakar Lika Unika särskilt det som berör arbetet med FNs mål för hållbar utveckling, Agenda 2030. På tisdagen hålls också ett seminarium i frågan: Jämställdhet ? en förutsättning för hållbar utveckling.

Enligt Lika Unika var det ett stort framsteg att Agenda 2030 ger tydliga uppdrag till världens stater att bedriva arbetet med stor hänsyn till levnadsvillkoren för personer med funktionsned-sättning. Det kräver, menar Lika Unika att FNs konventioner om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, FNs Kvinno-konvention och Barnkonventionen får genomslag i hållbarhets-arbetet.

- Mänskliga rättigheter måste komma både kvinnor och män till del på lika villkor. Den principen gäller alla, oavsett funktionsned-sättning eller inte. Det är också avgörande för om samhället ska vara verkligt hållbart. Därför måste den feministiska regeringen ha ett starkt jämställdhetsfokus i Agenda 2030-arbetet genom konkreta åtgärder för att Sverige ska leva upp till bland annat FN:s Kvinnokonvention, avslutar Maria Johansson.

Fakta / Bakgrund
I budgetpropositionen för 2017 aviserade regeringen att Sverige från 2018 kommer att ha en särskild jämställdhetsmyndighet. Lika Unika har i remissvar till regeringen om den nya funktionshinderpolitiken pekat på hur viktigt det är att den nya myndigheten får en viktig roll för att överbrygga dagens brister när det gäller jämställdheten utifrån ett funktionshinderperspektiv.